Konsolide Finansal Raporlama
ISBN: 9786053271659 2015 1. Baskı Finance, Investment Serkan Terzi, İlker Kıymetli Şen, Derya Üçoğlu Ekin Yayınevi

IASB tarafından yayınlanan ve 2013 yılından itibaren yürürlüğe sokulan yeni konsolidasyon standardının incelendiği bu kitabın ilk bölümünde uluslararası muhasebe ve finansal raporlama standartları genel olarak ve tarihsel gelişim açısından incelenmiştir. İkinci bölümde KOBİ'ler açısından konsolidasyonda dikkat edilecek hususlar ve tam setten farkları ana hatlarıyla açıklanmıştır. Üçüncü bölümde konsolidasyonun ortaya çıkmasındaki ilk halka olan işletme birleşmeleri açıklanmıştır. Dördüncü, beşinci ve altıncı bölümlerde 2014 yılından itibaren yürürlüğe giren müşterek anlaşmalar, iş ortaklıklarındaki ve iştiraklerdeki yatırımlar açıklanmıştır. Yedinci bölümde UFRS 10 kapsamında hazırlanacak olan konsolide finansal tabloların nasıl oluşturulacağı, konsolide finansal tabloların kapsamı ve düzenlenmesindeki özellikli durumlar incelenmiştir. Son bölümde ise konsolide finansal tabloların hazırlanmasında uygulama örnekleri sunulmuştur.