Eğitim Yönetiminde Yeni Liderlik Yaklaşımları
ISBN: 9786053182535 2015 1. Baskı Education Management Celal Teyyar Uğurlu, Kadir Beycioğlu, Necdet Konan, Osman Tayyar Çelik, Mehmet Sincar, Ali Korkut, Ali Kış, Mahmut Sağır, Mahire Aslan, Aslı Ağıroğlu Bakır Editör : Necdet Konan
Pegem Akademi Yayıncılık

Lideri anlama, açıklama, yorumlama kısaca betimleme çabaları, hızını artırarak devam etmektedir. Gelinen evrede liderlik, bazen amacı, yönelimi, önceliği, bakış açısı, anlayışı ve uzmanlığıyla; bazen kendisine, izleyenlerine, örgütüne, örgütün bulunduğu çevreye ve evrensel değerlere ilişkin algı ve beklentileriyle, bazen de baskın bir kişilik özelliğiyle ele alınıp liderlik yaklaşımı olarak açıklanmaya çalışılmaktadır. Alanyazın incelendiğinde çok sayıda liderlik yaklaşımının geliştirildiği, her birinin çok sayıda araştırma konusu yapıldığı, ayrı ayrı kitap olarak yayımlandığı görülmektedir. Ancak bu yaklaşımların, özellikle belirli bir bilim dalına yönelik olarak karşılaştırma olanağı verecek biçimde, uygulamacılara da kaynaklık edebilecek nitelikte ele alındığı bir eserin boşluğu dikkat çekmektedir. Bu temel gerekçe ile ortaya çıkan eserde, geliştirilen liderlik yaklaşımlarından eğitim örgütlerinde, genelde eğitim yönetiminde, özelde okul yönetiminde yararlanma olasılığı bulunanlara, özellikle bu yönleriyle tanıtılmasının; hem bilgi birikimine katkı sağlayacağı hem de uygulayıcılara, etkili uygulamalar için durumu tanılama bilgi ve becerisi kazandıracağı umulmaktadır. Eserde alanyazında en çok araştırma konusu olan ya da okuyucunun ilgisini, dikkatini çekebileceği düşünülen dokuz liderlik yaklaşımı önce ortaya çıkışı ve temel özellikleri yönüyle kuramsal olarak tanıtılmış, daha sonra ise eğitim örgütlerindeki uygulamalarına dönük olabildiğince somut, gerçekleştirilebilir öneriler geliştirilmeye çalışılmıştır. Bu yönüyle eserin hedef kitlesini özellikle eğitim yönetimi alanındaki akademisyenler, doktora ve yüksek lisans öğrencileri, eğitim yöneticileri, maarif müfettişleri,öğretmenler, öğretmen adayları ve liderliğe ilgi duyan tüm okurlar oluşturmaktadır.