Eğitim Felsefesi
ISBN: 9786052414477 2020 3. Baskı Education Tuba Acar, Fatma Hürrem Sünney, Faruk Manav, Beyhan Zabun, Zeynep Başerer, Dilek Başerer, Gamze Aslan, Oya Esra Bektaş, Selim Uçak, Erdol, Abdullah Durakoğlu, İpek Beyza Altıparmak, Fegani Beyler, İsmayıl Hakkı Baltacıoğlu, Şakir Berber, Hilmi Ziya Ülken, Neval Karanfil, Türkan Fırıncı Orman, Baykal Biçer Editör : Faruk Manav
Pegem Akademi Yayıncılık

Bu kitabın birden fazla yazılış amacı bulunmaktadır. Bunlardan birisi, literatüre akademik anlamda bir katkı sağlamaktır. Kitabın diğer amaçları arasında üniversitelerde okutulan Eğitim Felsefesi derslerine kaynak olarak katkı sağlamak, eğitim felsefesinin amacı, işlevi ve yapısı hakkında genel bir bakış açısı kazandırmak ve eğitim alanında araştırma yapacak araştırmacılara kaynaklık etmek yer almaktadır. Kullandığı yöntemler, bakış açıları ve sorgulama tarzı ile bir felsefe disiplini olan eğitim felsefesi, eğitimin daha sağlam bir zemin üzerinde inşa edilmesini ko- laylaştırmakta ve felsefe ile eğitim arasındaki bağı güçlendirmektedir. İçeriğindeki tartışmalar ve görüşler/düşünceler ile eğitime yeni ufuklar açan eğitim felsefesi, günümüzde önemli bir felsefe disiplini haline gelmiştir. Felsefe literatüründe, eğitimin amacı ve işlevi, eğitimde hangi özelliklere sahip insanın yetiştirileceği, eğitimin nasıl bir bilgilendirme anlayışına sahip olacağı gibi konularda filozofların yürüttükleri tartışmaların, bu önemli disiplinin ortaya çıkışına katkı sağladıkları düşünülebilir. Bu çerçevede eğitim felsefesini, kökleri antik çağlara kadar uzanan ve sağlam temeller üzerinde yükselen bir disiplin olarak düşünmek gerekmektedir. Bu kitap, bir eğitim felsefesi kitabı olması nedeniyle felsefî bakış açısının baskın şekilde hissedildiği bir kitaptır. Bu nedenle kitap, içeriğinde filozofların görüşle- rinden hareket edilerek öğrencilerin ve uzmanların yararlanabileceği bir kaynak özelliğine sahip olacak şekilde oluşturulmaya çalışılmıştır. Kitapta, öncelikle felsefe ile eğitim arasındaki ilişkiden başlamak suretiyle, eğitim felsefesinin ontolojik, epistemolojik, etik ve politik boyutları ana hatlarıyla ortaya konulmuştur. Ardından felsefe tarihindeki eğitime dair tartışmalar ve öne çıkan görüşler felsefe akımları ekseninde ele alınmıştır. Daha sonra, bilinen dört büyük eğitim felsefesi irdelenmiş, farklı anlayışların ve ideolojilerin eğitime dair dile getirdikleri hususlar, eleştirel pedagoji, Türk filozoflarının/düşünürlerinin eğitim görüşleri, Türkiye’de modernleşme sürecinde etkili olan düşünce akımları ve eğitim ile Türk eğitim sisteminin felsefî temelleri gibi konular hakkında genel bir çerçeve sunulmaya çalışılmıştır.