Basın İş Hukuku (Medya Çalışma İlişkileri)
ISBN: 9789750259449 2020 2. Baskı Business Law Nuray Gökçek Karaca Seçkin Yayıncılık

Son elli yılda özellikle bilgi teknolojisinde yaşanan çok hızlı değişim ve gelişmelere koşut olarak oluşan ekonomik, sosyal ve siyasal koşullar, tüm sektörlerde olduğu gibi medya sektöründe de işin ve iş ilişkilerinin niteliğinde ciddi dönüşümleri beraberinde getirmiştir. Her iş ve meslek gibi gazetecilik mesleği de bu dönüşümlerden hem nitel hem de nicel boyutta etkilenmiştir. Böylece basım işletmelerinin bünyesi içerisinde ek bir faaliyet türü olarak ortaya çıkan gazetecilik, profesyonel bir meslek olarak, nitel dönüşümle, salt haber ve fikir üreten bir meslek olmanın ötesinde, kamuoyu yaratan ve şekillendiren bir meslek olarak, yazılı basın gazeteciliğinden radyo ve televizyon gazeteciliği ile internet gazeteciliğine evrilen bir seyir izlemiştir. Medya sektöründeki büyüme ve gazetecilik mesleğindeki nitel dönüşüm sektörde çalışan gazeteci sayısında da artışa yol açmıştır. Ancak gazetecilik mesleğinde görülen söz konusu nitel ve nicel dönüşümler gazetecilerin iş ilişkilerini düzenleyen mevzuata yansımamıştır. Gazetecilerin iş ilişkilerinin günümüz gereksinimlerine uygun bir şekilde yeniden düzenlenebilmesi için halen yürürlükte bulunan mevzuat eksikliklerinin saptanması yaşamsal önem arz etmektedir. Öğretideki görüşler ve yargı kararları ışığında söz konusu eksiklikler saptanarak gazetecilerin iş ilişkilerinin ayrıntılı bir şekilde inceleme konusu yapıldığı bu kitap, özellikle gazetecilik mesleğine yeni başlayan gazetecileri iş ilişkilerinden doğan mesleki hakları konusunda bilgilendirmek, gazetecilerin iş ilişkilerini düzenleyen mevzuat çalışmalarına ve literatüre katkı sağlamak amacıyla hazırlanmıştır.