Medeni Yargılamada Hukuka Aykırı Delil
ISBN: 9786258038163 2021 1. Baskı Medeni Usul Hukuku Zeynep Demiryürek Adalet Yayınevi

Bu çalışmada; hukuk devletinin çok tartışılan konulardan biri olan hukuka aykırı deliller, medeni yargılama hukuku kapsamında ele alınarak, öğretideki görüşler ve yargı uygulamaları anlatılmıştır. Hâkim, dava dosyasına sunulan delilleri serbestçe değerlendirerek vicdani kanaatini oluşturur. Hâkimin maddi gerçeğe uygun ve adil bir karar verebilmesi için geçmişte yaşanmış bir olayın yargılama esnasında da gerçeğe uygun şekilde ortaya konulabilmesi gerekir. Ancak deliller elde edilirken ve değerlendirilirken devlet makamları ve taraflar hukuka uygun hareket etmek zorundadır. Aksi davranış, hukuk devleti ilkesine aykırılık oluşturacaktır. Çalışmada; medeni yargılama hukukunda ispat hakkı ve sınırları ele alınmış, bu kapsamda hukuka aykırı yollardan elde edilen delillerin ve bu deliller vasıtasıyla elde edilen türev delillerin (zehirli ağacın meyvesi) yargılamaya etkileri, temel hak ve özgürlükler ile hukukun temel ilkelerini ne şekilde ihlal edebileceği açıklanmıştır. Ayrıca hukuka aykırı delillerin kullanılmasının yol açtığı sonuçlara karşı başvuru yolları da ele alınmıştır.