Kültürel Değerlere Duyarlı Eğitim
ISBN: 9786051704135 2020 Eğitim Editör : Funda Nayır
Anı Yayıncılık

Günümüzde çokkültürlü yapıların daha belirgin hale gelmesi eğitimin de çokkültürlü bir yapıya sahip olmasını gerekli kılmıştır. Eğitimde çokkültürlülük denince ilk akla gelen göçmen öğrenciler olsa da her öğrencinin birbirinden bağımsız bir kültüre sahip olduğunu düşünürsek aslında eğitimde her zaman çokkültürlü bir yapı olduğunu söylemek mümkündür. Şöyleki; aynı mahallede büyüyen çocuklar bile ailelerinden aldıkları kültürel kodlarla birbirinden farklılık göstermektedir. Bu noktada çokkültürlü yapı makro düzeyde farklı ülkeden gelen öğrencileri ifade ederken mikro düzeyde aslında tüm öğrencilerin birbirinden farklı olduğu görüşüne dayanan bir anlayışı ifade eder. Kültürel farkındalık bireyin kendisine; “Ben kimim?”, “Sahip olduğum düşünce yapısının oluşmasında geçmişim nasıl bir role sahip?”, “Farklı bir yerde doğup büyüseydim, yine aynı düşüncelere sahip olur muydum?” sorgulamasıyla başlamaktadır. Eğitimde kültürel değerlerin farkına varmak, kültürel değerlere duyarlı olmak ve eğitim sistemi içinde kültürel değerlerin nasıl kullanılacağını bilmek önem taşımaktadır. Kültürel değerlere duyarlı eğitim, yeni bilginin kazanımının kültür aracılığı ile şekillendiğinin farkında olarak, akademik ve sosyal olarak öğrencileri geliştirmek için kültürel farklılıkları zenginlik olarak gören bir yaklaşımdır. Okula gelen her öğrenci, bireysel olarak farklı bir kültüre sahiptir ve bu farklılıkların eğitim ortamına yansıması kültürel değerlere duyarlı eğitim ihtiyacını ortaya çıkarmaktadır. Bu ihtiyaçtan ortaya çıkan bu kitapta, öncelikle kültürel çeşitlilik, göç ve sosyal adalet kavramları ve bu kavramların eğitime etkisi incelenmiştir. Daha sonra kültürel değerlere duyarlı eğitimin felsefesi ve yasal dayanakları ele alınmış ve buradan hareketle kültürel değerlere duyarlı okul yöneticisi, öğretmen ve sınıf yönetiminin nasıl olması gerektiği tartışılmıştır. Son olarak tüm anlatılanların özeti niteliğinde kültürel değerlere duyarlı eğitim ve bu eğitime ilişkin uygulama ders örneklerine yer verilmiştir. Ayrıca her bölümde bölüm yazarlarının konuyla ilgili olarak yaşadığı ya da tanık olduğu örnek olaylar yer almaktadır. Tanıtım MetniTanıtım Metni