Dava Ve Cevap Dilekçesinin Unsurları – Somutlaştırma Yükü
ISBN: 9789750267482 2021 2. Baskı Medeni Usul Hukuku Fatih Karamercan Seçkin Yayıncılık

Kitabın ilk baskısından bu yana neredeyse beş yılı aşkın bir süre geçmiştir. HMK'nın yürürlüğe girmesinden bu yana ise on yıl geçmiştir. Bu zaman zarfında, kitabın konusu ile ilgili olarak iki doktora ve iki doçentlik tezi savunulmuş ve sonrasında yayınlanmıştır. Yine bu zaman zarfında, HMK m. 119, 129, 130 ve 194 hükümlerinin uygulaması açısından da Yargıtay'ın görüşleri kısmen de olsa değişmiştir. Kitabın ikinci baskısında, kitabın konusu ile ilgili olarak bu zamana kadar yayınlanmış genel eserler, monografik çalışmalar, makaleler incelenmiş ve bundan dolayı kitabın kaynakçası iki kat genişlemiştir. Ayrıca, kitabın ilk baskısındaki kaynakçada yer alan eserlerin çoğunun güncellenmesinden dolayı güncellenen bu eserler de kitabın ikinci baskısında dikkate alınmıştır. Kitabın ilk baskısından (01.01.2016 tarihinden) sonra verilmiş Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Kararları ile birlikte Yargıtay Hukuk Dairesi Kararları titizlikle incelenmiş ve ilgili olduğu kısımda bu kararlara yer verilmiştir. 01.01.2016 tarihinden önce verilmiş özelliği olan kararlar haricindeki kararların büyük bir çoğunluğu da kitaptan çıkarılmıştır. Aradan geçen zaman zarfında (numara sırası ile) Yargıtay 6., 7, 13., 17., 18., 19., 21., 22. ve 23. Hukuk Dairesi kapatılmış ve bu hukuk dairelerinin görevleri başka hukuk dairelerine devredilmiştir. Bu neden ile özelliği olan konular haricinde kapatılan Yargıtay Hukuk Daireleri'nin içtihatlarına azami derecede yer verilmemeye çalışılmıştır. Kitaptaki sistematik bozulmamak kaydıyla, uygulamada yaşanan sorunlar göz önüne alınarak ikinci Bölüme "CEVAP DİLEKÇESİ VERİLMEMESİ DURUMUNDA YAPILMASI GEREKEN İŞLEM" isimli X. Başlık ve bu başlık altında alt başlıklar açılarak eser genişletilmiştir.