Hukuk Yargılamasında Uzman Görüşü
ISBN: 9786257467896 2021 1. Baskı Medeni Usul Hukuku Hasan Elyıldırım Adalet Yayınevi

Uzman görüşü, dava konusu uyuşmazlığın teknik ve hukuki kısımlarıyla ilgili davanın taraflarının davadan önce veya sonra uyuşmazlık konusu hakkında uzman olduğu bilinen kişiden aldığı uyuşmazlığı çözümlemeye yardımcı rapordur. Hakim dosyaya sunulan uzman görüşünü serbestçe değerlendirir ve dava dosyasındaki bilirkişi raporlarını, deliller ile birlikte vereceği hükme esas alabilmektedir. Hukuk Muhakemeleri Kanunu m. 293’de açıkça “uzman görüşü” hükme bağlanmıştır. Bununla birlikte, uzman görüşü kavramının yerine “taraf bilirkişisi”, “mütalaa” veya “bilimsel mütalaa” kavramlarının da kullanıldığı görülmektedir. Uygulamada sıklıkla dava dosyalarına sunulan uzman görüşleri beraberinde de birçok hukuki sorunu ortaya çıkarmaktadır. Özellikle uzman görüşünün delil olup olmadığı hususu gerek doktrinde gerek uygulamada tartışma konusu olmuştur. Yine uzmanın mahkemeye vermiş olduğu görüşle ilgili bir hukuki sorumluluğunun olup olmadığının da ayrıca irdelenmesi gerekir.