Farklı Disiplinlerde Kadın Gözüyle Kadın Çalışmaları
ISBN: 9786257315579 2022 Sociology Editör : Dr. Öğr. Üyesi Başak Düzel- Dr. Öğr. Üyesi Meryem Memiş Doğan
Gazi Kitabevi

Kadın çalışmaları, kadınları içeren sorun alanlarını toplumsal cinsiyet perspektifinden ele alan yaklaşımları ve kadınlar hakkında yapılan çalışmaları içermesi bakımından akademik yazında önemli bir yere sahiptir. Türkiye’de akademik alanda son 30 yıldır kurumsallaşan kadın çalışmalarının yoğunlukla sosyoloji, siyaset, sosyal hizmet gibi disiplinler içinde ele alındığı görülmek-tedir. Ancak yaşamın her alanında karşılaşılan toplumsal cinsiyet eşitsizlikle-rinin edebiyat, tarih, sanat, sağlık gibi farklı disiplinler bakımından da değer-lendirilmesinin ilgili literatüre önemli bir katkı sağlayacağı düşünülmektedir.