Borçlar Kanunu Genel Hükümleri İle Bazı Özel Akit Tipleri (Satım, Eser, Vekalet, Kefalet)
ISBN: 9789750238796 2016 1. Baskı Law Ünal Somuncuoğlu Seçkin Yayıncılık

2012 yılında yürürlüğe giren Türk Borçlar Kanunu'nun, mehazını teşkil eden yürürlükteki İsviçre Borçlar Kanunu'nun Fransızca versiyonu ile mukayesesini içeren kitapta; yasanın genel hükümleri, her iki yasada da bütünü ile ele alınmış, buna mukabil özel hükümler, uygulamada en ziyade karşılaşılan akit tipleri olan satım, eser, vekalet, kefalet nazara alınarak karşılaştırılmıştır. Keza, vekaletsiz iş görme, her ne kadar Borçlar Yasası'nın özel bölümünde yer almış ise de, bu husustaki doktriner eleştiriler de göz önünde bulundurularak konu,özel hükümlerin sonuna eklenmiştir. Bu suretle Codification'daki fiili durumla, doktrindeki eleştiriler telif edilmeye çalışılmıştır. Çalışmanın amacı; Türk Borçlar Kanunu ile mehaz kanun İsviçre Borçlar Kanunu'nun hangi maddelerinin yekdiğerine karşılık olduğunun ortaya konulması ve benzer hükümler ile benzeşmeyen hükümlerin tespit edilerek, benzeşmeyen hükümlerin, yasalardan hangisinde maksada daha uygun olarak kaleme alındığının vurgulanmasından ibarettir. Bu benzerlik ve farklılıklar, kitabın dip notlarında açıklanmıştır. Türkçe, Fransızca ve İngilizce olarak kitaba dercedilen yasa hükümlerinin, her üç dilde eğitim gören hukuk öğrencileri, her üç dilde eğitim veren bilim adamları, uygulamanın fedakar savaşçıları değerli Yargıç ve Avukatlar için naçizane bir referans kitabı olmasını ümit ve temenni ederiz.