Ulusal Ve Uluslararası Mevzuat Çerçevesinde Engelli Hakları, Yaşanan Sorunlar Ve Çözüm Önerileri Sempozyumu
ISBN: 9789750258275 2019 1. Baskı Sempozyumlar İpek Sağlam, Özlem Karaman Coşgun Seçkin Yayıncılık

Anayasanın başlangıç hükümlerine göre; her Türk vatandaşı, bu Anayasadaki temel hak ve hürriyetlerden eşitlik ve sosyal adalet gereklerince yararlanarak milli kültür, medeniyet ve hukuk düzeni içinde onurlu bir hayat sürdürme ve maddi ve manevi varlığını bu yönde geliştirme hak ve yetkisine doğuştan sahiptir. Anayasanın 5. maddesine göre ise devlet, kişilerin ve toplumun refah, huzur ve mutluluğunu sağlamak; kişinin temel hak ve hürriyetlerini, sosyal hukuk devleti ve adalet ilkeleriyle bağdaşmayacak surette sınırlayan siyasal, ekonomik ve sosyal engelleri kaldırmak; insanın maddi ve manevi varlığının gelişmesi için gerekli şartları hazırlamaya çalışmakla görevlidir. Engelli bireylerin korunması, toplumsal ve sosyal hayata diğer bireylerle eşit şekilde katılımlarının sağlanması, temel hak ve hürriyetlerini gereken şekilde kullanabilmelerinin önündeki hukuki ve fiili engellerin kaldırılması ve bu yönde gerekli tedbirlerin alınması önem arz etmektedir. Engelli haklarının özel hukuk ve kamu hukuku kapsamında ele alınması, karşılaşılan sorunların tartışılması ve bunlara somut çözüm önerileri sunulması hedeflenerek düzenlenen "Ulusal ve Uluslararası Mevzuat Çerçevesinde Engelli Hakları, Yaşanan Sorunlar ve Çözüm Önerileri Sempozyumu" Marmara Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi'nin desteği ile 16.05.2019 tarihinde yapılmıştır. Sunulan tebliğlerin basılı hale getirilerek kalıcılığının sağlanmasının yaşanan sorunların çözümüne bir nebze de olsa katkıda bulunacağı ümit edilerek bu eser hazırlanmıştır. Bu çalışmayı hukuk uygulayıcılarının, akademisyenlerin ve bu alanda emek veren herkesin bilgisine saygılarımızla sunarız.