Türk Ceza Hukuku Genel Hükümler
ISBN: 9789750286797 2023 16. Baskı Ceza Genel Hukuku Mahmut Koca, İlhan Üzülmez Seçkin Yayıncılık

Ceza hukuku hayat, özgürlük, mülkiyet gibi bireye ait temel değerleri en etkin şekilde koruyan bir hukuk dalıdır. Bireyin bu değerlerini ihlal eden saldırılara karşı ceza hukukunun devreye girebilmesi için bazı koşulların gerçekleşmesi gerekir. İşte bu kitap; esasen haksızlık teşkil eden bir fiilin suç olarak nitelendirilebilmesi için bulunması gereken unsurların neler olduğunu, suç işleyen failin hangi koşullar altında ve ne tür yaptırımlara tabi tutulacağını açıklamak amacıyla hazırlanmıştır. Suç ve yaptırım teorisi olarak iki kısma ayrılan bu konuların açıklanmasında, ceza hukukunun son yüzyılda göstermiş olduğu teorik gelişim süreci göz önünde bulundurulmuştur. Bu sürecin izlenmesi, 1 Haziran 2005 tarihinde yürürlüğe giren 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun tüm suçlar için geçerli olan genel hükümlerinin ve bunların arkasında yatan teorik düşüncelerin kavranmasını ve ceza hukukuna ilişkin sorunların çözülmesini kolaylaştıracaktır. Kitapta; genel hükümlerin teorik arka planının yanı sıra, uygulamanın bu konulara yaklaşımına da geniş ölçüde yer verilmeye çalışılmıştır. Ceza hukukuna ilişkin teorik yaklaşımlar uygulamaya taşındığı, en azından uygulamaya ışık tuttuğu ölçüde ülke hukukunun gelişmesine katkı sağlamış olacaktır. Yeni baskıda; doktrinde yapılan yeni çalışmalar ve Yargıtay'ın kararları değerlendirilerek ilgili oldukları konuların izahında dikkate alınmıştır. Bu çerçevede özellikle hata, içtima ve iştirakle ilgili konularda doktrin ve yargı tarafından üretilen içtihatların değerlendirilmiş, keza son basıdan bu yana yapılan kanuni düzenlemeler ve getirilen değişiklikler de kitapta ilgili oldukları yerlere işlenmiştir.