Şirket İçi Uyuşmazlıklardan Kaynaklanan Davalar
ISBN: 9789750249440 2018 1. Baskı İş Hukuku Filiz Berberoğlu Yenipınar Seçkin Yayıncılık

Güncel yargı kararları ışığında; genel kurul kararları iptali, öz sermaye tespiti, şirketle ortak arasındaki uyuşmazlıklar, şirketin feshi, tasfiyesi, ihyası, zayii belgesi alınması gibi konuların ele alındığı çalışmada, örnek dilekçe ve bilirkişi raporlarına da yer verilmiştir. Genel itibariyle, şirketlerin kendi aralarındaki (hususi) uyuşmazlık konuları incelenmiş, örneğin; 6102 sayılı TTK'nın 622. maddesinde 410. maddeye bir atıf yok ise de limited şirketlerde genel kurul toplantılarına çağrıya ilişkin aynı Yasa'nın 617/3. maddesinde belirtilen hususlarda anonim şirket hükümlerine atıf yapılmıştır. Konularına göre tasniflenmiş bu çalışma, şirketler için pratikte kolaylık sağlayacak bir rehber niteliğindedir.