Şematik İcra Ve İflas Hukuku
ISBN: 9789750286469 2023 1. Baskı İcra ve İflas Hukuku Cenk Akil, Süleyman Topak Seçkin Yayıncılık

İcra hukukunun temel amacı, talep edilebilir bir alacağın kamu gücü ile tahsili sağlanırken alacaklı ve borçlunun haklarını belli bir denge ve orantı içinde kullanmalarını sağlamaktır. Bu husus, özellikle toplumsal barışın devamlılığı ve kamu düzeninin bozulmaması adına önemlidir. İşte bu amaç doğrultusunda İcra ve İflas Kanunu düzenlenmiştir. Bu kitabın amacı, geniş çerçevede düzenlenmiş İcra ve iflas kanunu kapsamında yer alan konularda siz değerli okuyucuların bilgi sahibi olmasını sağlamaktır. Bu amaç kapsamında öncelikle, icra ve iflas hukukunun genel hükümleri ele alınmıştır. Daha sonra, ilamsız icra ve borçlunun başvuru hakları, haciz, satış, paraların paylaştırılması, ilamlı icra, rehnin paraya çevrilmesi, iflas, konkordato, uzlaşma yoluyla yeniden yapılandırma, tasarrufun iptali davası konuları ayrı ayrı alt başlıklarla birlikte incelenmiştir. İcra ve iflas hukukuna dahil konular oldukça kapsamlı olmasına karşın İcra ve İflas Kanununda yer alan konuların daha kolay anlaşılabilmesi adına kitapta şematik çizimlerle ilgili konulara değinilmiştir.