Orta Öğretim Öğrencilerinin Beden Eğitimi Ve Spor Dersine Karşı Tutumları İle Kinestetik Zekaları Arasındaki İlişki
ISBN: 9786253652074 2023 Spor Omid Hatami, Dr. Seyfi Savaş Gazi Kitabevi

Bu araştırmanın amacı; İranın Tebriz ilinin Maragheh ilçesinde ikamet eden orta öğretim öğrencilerinin beden eğitimi ve spor dersine karşı tutumları ile kinestetik zekaları arasındaki ilişkiyi incelemektir. Araştırmaya, 2015-2016 eğitim-öğretim yılında İranın Maragheh ilçesinde bulunan 5 ortaokulunda (Tarbiyat Ortaokulu – Nuredanesh Ortaokulu – Sama Ortaokulu – Sadrossaadat Ortaokulu – Rahe Zeyneb Ortaokulu) eğitim gören, 149 kız ve 175 erkek toplamda 324 öğrenci katılmıştır. Öğrencilerin tutumlarının değerlendirilebilmesi için Mehmet Güllü ve Mehmet Güçlü tarafından oluşturulan, Ortaöğretim öğrencileri için beden eğitimi dersi tutum ölçeği kullanılmıştır (Güllü ve Güçlü, 2009). Araştırmada kullanılan Çoklu Zekâ Gözlem Formu Selcuk’un Çoklu Zekâ Uygulamaları adlı kitabında yer alan çoklu zekâ alanları belirleme formu ve değerlendirme formu, 5’li Likert tipinde olup Çoklu Zekâ Kuramındaki zekâ tiplerine ait 8 alt bölümden oluşmaktadır. Kinestetik zeka formu 10 sorudan oluşmaktadır. Veriler SPSS (Statistical Package for Social Sciences) istatistik paket programı kullanılarak analiz edilmiştir.