Örgütlerde Güven Ve Liderlik Kavramlar-Kuramlar-Modeller Ve Uygulama
ISBN: 9789758396580 2019 Pazarlama Zülfi Umut Özkara, Güler Sağlam Arı Gazi Kitabevi

Bu çalışmanın amacı çerçevesinde; astın bir üst yöneticisinin sergilediği etkileşimci ve dönüşümcü liderlik tarzı ve alt boyutları algısıyla astın bir üst yöneticisine duyduğu bilişsel ve duygusal güven arasındaki ilişkiler incelenmiş. Etkileşimci ve dönüşümcü liderlik bağımsız değişken, duygusal ve bilişsel güven bağımlı değişken kabul edilerek basit doğrusal regresyon analizleri ile etkileşimci ve dönüşümcü liderliğin duygusal ve bilişsel güven üzerindeki etkileri tespit edilmiş. Çalışma üç bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde; güven kavramı, güven türleri, güven ve güvensizlik ilişkileri, güvenin örgütler için araştırma alanları, güven modelleri, güvenin dayanakları ve sonuçları ele alınmış. İkinci bölümde; yönetim, yönetici, liderlik ve lider kavramları, lider ve yönetici arasındaki farklar, liderlik türleri, liderlikte kuramsal yaklaşımlar, etkileşimci ve dönüşümcü liderlik yaklaşımları anlatılmış. Üçüncü bölümde ise güven ve liderlik konulan bağlamında Türkiye'deki bir kamu kurumunda yapılan nicel bir araştırma bulunmaktadır. Bu bölümde; araştırmanın amacına ve önemine, araştırmanın modeline ve hipotezlerine, araştırmanın evrenine ve örneklemine, araştırmanın sınırlılıklarına ve varsayımlarına, araştırmada kullanılan veri toplama araçlarına, verilerin nasıl toplandığına ve analiz edildiğine, araştırmanın bulgularına ve bu bulgulara ilişkin yorumlara yer verilmiş.