Öğrenme Güçlüğü Olan Öğrenciler Ve Eğitimleri
ISBN: 9786257228848 2020 1. Baskı Eğitim Ahmet Kurnaz, Hakan Sarı, Salih Çakmak, Mehmet Okur, Gökhan Şengün, Süleyman Arslantaş, Rukiye Konuk Er, Cahit Nuri, Zehra Atbaşı, Ümit Savaş Taşkesen, Tuğba Gülsöz, Tuğba Pürsün, Fatih Koçak, Yasemin Doğan, Emine Seçil Karamuklu, Abdurrahman Gürbüz, Marilena Z. Leana Taşçılar Editör : Hakan Sarı - Ahmet Kurnaz
Pegem Akademi Yayıncılık

Öğrenme, bireyin çevresiyle etkileşimi sonucu oluşan davranış değişikliği şeklinde özetlenebilir. Bireyin, öğrenme sürecinin tamamında veya bir boyutunda yaşadığı bir problem hem öğrenme hem de sosyal boyutlarda aksaklıklara sebep olabilmektedir. Öğrenme güçlüğü alanında bu aksaklıklar, özel eğitim alanıyla sınırlı kalmayıp, genel eğitim alanında birçok branşta öğrenciyi de etkilemektedir. Aslında, potansiyeli olan ama gerek öğretmenlerin özel eğitim yeterlikleri, gerekse öğrenci ve ailelerin ön kabulleri sonucunda bu potansiyellerini kullanamayan bireyler bireysel gelişim ve iş gücü açısından büyük kayıplar yaşamaktadır. 21. yüzyıl becerileri arasında kazandırılması gereken temel beceriler sadece yaşıtlarının zihinsel olarak ilerisinde olan bireylere yönelik değil toplumun çoğunluğunu hedef alan niteliklerdir. Bu becerilerin kazandırılmasını sağlayacak olan eğitimcilerin öğrenme güçlükleri ve bu güçlüklerden etkilenen bireyleri tanıma ve eğitme alanında kendilerini yetiştirmesi büyük önem taşımaktadır. Bu kitapta öğrenme güçlüğü olan öğrencilerin eğitimleri tıp, psikoloji ve eğitim bilimlerinin ortaya koyduğu çağdaş verilerine dayalı olarak ele almıştır. Özellikle öğrenme güçlükleri tanımlanırken zihinsel süreçler ve fonksiyonlar bir bütünlük içinde ele alınmış ve beynin işleyişinin zihinsel ve duygusal süreçlere yansımaları göz önünde bulundurulmuştur. Bu kitap ile öğrenme güçlüğü yaşayan öğrencilerin eğitimi konusundaki literatüre yeni katkılar getirmek amaçlanmıştır. Yazarlar, kitap bölümlerinde, literatür anlamındaki güncel bilgileri, öğretmenlik tecrübeleri sırasında karşılaştıkları örnek vakalar ve bu vakalarda uyguladıkları öğretimsel müdahaleler ile harmanlayarak yazmaya dikkat etmiştir. Kitap bu yönüyle, bir yandan lisans eğitimine devam eden tüm branşlardan öğretmen adaylarının ileride karşılaşacakları öğrenme güçlüğü durumlarına yapacakları öğretimsel müdahalelere karşı hazır olmalarını sağlayacak, diğer yandan da her branşta öğretmenlik yapan eğitimcilerin öğrenme güçlüğü ile karşılaştıkları veya karşılaşabilecekleri durumlarda yapılması gereken müdahaleler anlamında yol gösterici olacaktır. Çocuğu farklı alanlardan öğrenme güçlüğü tanısı almış aileler de bu kitabın hedef kitlesi arasında yer almaktadır. Öğrenme güçlüğü yaşayan öğrencilerin günlük yaşamlarının yönetilmesi ve eğitimlerin sürdürülmesinde bilgi sahibi olan aileler çocuklarının eğitimlerinde hayati önemde katkı sağlayabilirler. Bu yüzden kitapta bir yandan ailelerden beklentilere yer verilirken diğer yandan ailelere uygulamada yardımcı olabilecek pratik bilgi ve öneriler yer almaktadır. Alandaki araştırmacılar için literatür ve mevcut problem durumları hakkında bilgi verilirken yeni araştırmalar için fikir oluşturucu tespitler bulunmaktadır.