Kat Mülkiyeti Hukukunda Hakimin Müdahalesi
ISBN: 9786258092011 2022 1. Baskı Kat Mülkiyeti Hukuku Ömer Delikaya Adalet Yayınevi

Tamamlanmış bir yapının kat, daire, iş bürosu, dükkân, mağaza, mahzen, depo gibi bölümlerinden ayrı ayrı ve başlı başına kullanılmaya elverişli olanları üzerinde, o gayrimenkulün maliki veya ortak malikleri tarafından, 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu hükümlerine göre bağımsız mülkiyet hakları kurulabilir. Bu çerçevede, bağımsız mülkiyet hakkına sahip olanlar, birlikte yaşamak zorunda oldukları diğer maliklere karşı bazı borç ve yükümlülükler ile yüklenir. Nitekim özel bir mülkiyet türü olan kat mülkiyeti, bu bağlamda birlikte yaşamak zorunda olanların hukukunu oluşturmuştur. Gerek bağımsız bölümlerin gerek ortak yerlerin kullanımı konusunda uyuşmazlıklara sıklıkla karşılaşılmaktadır. Söz konusu uyuşmazlıkların çözümü noktasında 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu madde 33’de özel bir düzenleme bulunmaktadır. Çalışmanın temelini oluşturan bu maddeye göre kat maliklerinden birinin yahut onun katından kira akdine, oturma hakkına veya başka bir sebebe dayanarak devamlı surette faydalanan kimsenin, borç ve yükümlerini yerine getirmemesi yüzünden zarar gören kat maliki veya kat malikleri, ana taşınmazın bulunduğu yerin sulh mahkemesine başvurarak hâkimin müdahalesini isteyebilir.