Yaşam Hakkı İle İşkence Ve Kötü Muamele Yasağı Kapsamında Cezasızlık Sorunu
ISBN: 9789750268366 2021 1. Baskı Constitutional Law Gizem Ceren Demir Koşar Seçkin Yayıncılık

Cezalandırma, devlet için yalnızca bir yetki değil aynı zamanda bir görevdir. Devlet, ceza hukuku ve yaptırımlar aracılığıyla kişilerin temel hak ve özgürlüklerin korumasına hizmet etmektedir. Bu işlevin gereği gibi yerine getirilmemesi halinde ise cezasızlık sonucu ortaya çıkmaktadır. Kasıtlı öldürmeler, işkence, darp, kamu görevlilerinin ihmalleri sonucu gerçekleşen ölüm ya da yaralanmalar cezasızlık olgusuna sıklıkla konu olmaktadır. Yaşam hakkı ile işkence ve kötü muamele yasağı ihlallerini oluşturan bu suçların etkili bir şekilde soruşturulması ve sorumluların cezalandırılması önünde engel teşkil eden mevzuat ile uygulama sorunları elinizdeki bu çalışmanın konusunu oluşturmaktadır. Delillerin toplanması ve değerlendirilmesi aşamasındaki aksaklıklar, nitelendirme sorunları, hükmün açıklanmasının geri bırakılması başta olmak üzere erteleme kurumlarının uygulanma biçimleri, af, zamanaşımı ve infaz düzenlemeleri cezasızlık sonucuna yol açan boyutlarıyla inceleme altına alınmaktadır. Türk ulusal hukukuna özgülenmiş olan çalışma; mevcut hukuk sisteminde cezasızlık sonucu doğuran ya da bu yönde araç olarak kullanılan durum ve kurumları tespit etmeyi, devletin cezasızlıkla mücadele etme konusundaki anayasal yükümlülüğünün yerine getirilmesinde yol gösterici bir rol izlemeyi hedeflemektedir.