Vatandaşlık Yaklaşımları Vatandaşlık Bilinci Karma Araştırma Örneği
ISBN: 9786056991639 2019 1. Baskı Sosyal Bilgiler Eğitimi Fatma Ünal Pegem Akademi Yayıncılık

Vatandaşlık eğitimi, eğitimcilerin ve devletlerin belirledikleri amaçlar doğrultusunda başarılı olmak istedikleri temel alanlardan biridir. Kısaca iyi ve bilinçli vatandaş yetiştirmek ise vatandaşlık eğitiminin temel amacını oluşturmaktadır. Eğitim kademesi ayırt edilmeksizin tüm eğitim alanlarının, toplumun ve devletin vatandaşlık eğitiminin bu amacını gerçekleştirmeye katkıda bulunduğu ölçüde bir başarıdan söz edilebileceği unutulmamalıdır. Vatandaşlık eğitimi, sadece bir ders olmaktan öte çok daha kapsamlı ve uzun vadeli bir yatırımdır. Sürdürülebilir demokratik bir toplumun devamlılığının sağlanabilmesi ve bir devletin ilelebet var olmasının gerçekleştirilebilmesine yönelik, vatandaşlık eğitimine ilişkin araştırmaların, uygulamaların ve yatırımların önemli bir katkıda bulunacağı muhakkaktır. Vatandaşlık Yaklaşımları adlı bu eserin ilk bölümünde; vatandaş, vatandaşlık, vatandaşlık bilinci, vatandaşlık eğitimi ve Türkiye’de vatandaşlık eğitimine ilişkin alanyazından ve araştırmacının mesleki tecrübesine dayanarak oluşturduğu açıklamalara yer verilmiştir. Eserin ikinci bölümünde; alanyazında çok farklı dönem, yer, eğitim sistemi ve bilimsel çalışmalarda genellikle ayrı ayrı ya da birkaçının bir arada yer aldığı vatandaşlık yaklaşımlarına ilişkin ayrıntılı açıklamalar ve tartışmalar sunulmaya çalışılmıştır. Eserin üçüncü bölümünde ise vatandaşlık bilincine yönelik karma araştırma modelinin kullanıldığı örnek bir çalışmaya yer verilmiştir. Bunun yanında araştırma kapsamında geliştirilen “Vatandaşlık Bilinci Ölçeği” ve diğer veri toplama araçlarıyla toplanan veriler alanyazındaki diğer araştırma sonuçları ile karşılaştırılarak araştırmacılara ve eğitimcilere öneriler sunulmuştur. Vatandaşlık Yaklaşımları adlı bu eserin; vatandaşlık eğitimi ve sosyal bilgiler başta olmak üzere konuyla ilgili disiplin alanlarında çalışan araştırmacılara, eğitimcilere katkıda bulunacağı düşünülmektedir. Bunun yanında lisans ve lisansüstü öğrencilerin konuyla ilgili derslerinde ve çalışmalarında bilimsel bir kaynak olarak kullanmaları, eserde yer alan Vatandaşlık Bilinci Ölçeği ve sonuçlarından yararlanılarak vatandaşlık bilinci ve eğitimine ilişkin daha kapsamlı araştırmaların yapılmasına katkıda bulunması beklenmektedir.