Postmodernizm
ISBN: 9786052829059 2022 Literature Vedi Aşkaroğlu Palme Yayınevi

Yaşamda her türden öğenin birleş(tiril)mesi ile artık sanatın güzel olanın peşin[1]den koşmak gibi bir sorunu da yoktur. Estetik içerik kendini dışarıda bulur ve yeni konumlandırmaya yönelen serüvenin amacı eskiyi reddeden bir yaşam tasarısına dönüşür. Sanat, ortaya çıkan yaşam tasarısını, küreselleşme kavramının getirdiği olgular çevresinde inşa eder. Siyasi, kültürel ve sanatsal yansımaları dolaylı olarak gözlemlenebilen bu tümel akımın adı postmodernizm'dir. İdeolojik olanı reddederken yeni bir siyasal içeriği işlemeye yöne[1]len postmodern sanatçılarının gerçekleştirdiği yapıtların hedefleri şöyle sıralanabilir: Yerleşik sanat algılarını ve kuramlarını yıkmak, Sanat kavramını önemsizleştirmek, İnsanın sanatsal algısını sorgulamak, Dil ve imge ilişkisini incelemek, Sanat ve estetiği birbirinden ayırmak, Sanatçı özneyi ve yarattığı eserle olan ilişkisini sorgulamak, Sanatı popülerleştirmek amacıyla yeni yöntemler geliştirmek, Sanat yapıtı, sanatçı ve izleyici / okur üçgenindeki ilişkileri yeniden yapılandırmak.