Örgütlerde Etik İklim
ISBN: 9786053448433 2019 İşletme Fatih Yıldırım, Serkan Naktiyok Gazi Kitabevi

İşgörenlerin örgütlerini olumlu ya da olumsuz olarak nasıl algıladıkları ile ilgili bir kavram olan örgüt iklimi, işgörenlerin performans, verimlilik, iş tatmini, motivasyon ve üretkenlik gibi birçok örgütsel çıktı üzerinde oldukça etkilidir. Olumlu bir örgüt ikliminin örgüt içerisinde işgörenler tarafından algılanması ise örgütün etik değerlere ne derece sahip olduğu ile ilişkilidir. Ortaya çıkan sorunlar ile genel olarak örgütün ve işgörenlerin nasıl başa çıkabileceğini ve etik olarak doğru davranış şeklinin ne olduğu konusunda elde bulunan ortak algılamalar olarak değerlendirilen etik iklim, işgörenlerin faaliyetlerini yerine getirirken mutluluklarını sağlayacak düzenleyici kurallar bütününü oluşturmaktadır. Bu kapsamda işgörenlerin arasında oluşan ilişkinin ve yaptıkları işin doğasını etkileyen etik iklim, çalışmanın araştırma konusu olmuştur.