Genel İşletme
ISBN: 9786258443875 2021 İşletme, Muhasebe, Maliye Editör : Doç. Dr. Abdulkadir Gümüş, Öğr. Gör. K. Seçkin Karahan
Gazi Kitabevi

Toplumlarda tüm insanlar yaĢamlarını sürdürebilmek, ihtiyaçlarını gidermek, para kazanmak, istediklerini gerçekleĢtirmek için iĢ yaĢamının içinde olmak zorundadır. Bu amaç doğrultusunda; iĢletmeler iĢ yaĢamımıza önemli derecede etki eden, farklı koĢullar altında yaĢamımıza yön veren, yetkinlik kazandıran, sosyal ve kültürel alanda etki eden önemli kuruluĢlardır. Günümüz dünyasındaki teknolojik geliĢmeler doğrultusunda küreselleĢen dünyada, iĢletmelerin önemi ve etkisinin fazlalaĢtığı görülmektedir. Ülkelerin, toplumların, insanların refahı iĢletmelerin baĢarısıyla iliĢkili olduğu unutulmamalıdır.