Firdevsi Süleyman-Name: Dil İncelemesi - Metin - Dizin 
ISBN: 9786257315135 2020 Dil Bilimi Zeliha Gaddar Gazi Kitabevi

Süleymân-nâme, Firdevsî tarafından XV. yüzyıl sonları ile XVI. yüzyıl başlarında yazılmış Süleyman peygamberin kıssalarını anlatan seksen bir ciltlik büyük bir eserdir. Firdevsî’ye göre elli altmış yıl emek verilerek yazılan Süleymân-nâme; felsefe, geometri, astronomi, tıp vb. ile ilgili bilgiler de içermektedir. Süleymân-nâme Eski Anadolu Türkçesinin özelliklerini yansıtmaktadır. Firdevsî Arapça ve Farsça bilgisine sahip olmasına rağmen eserini oldukça sade bir dille yazmıştır. Süleymân-nâme’nin 77. cildi üzerine yaptığımız çalışma; Dil İncelemesi, Metin, Dizin ana bölümlerinden oluşmaktadır. Girişte yazar ve eser tanıtılmıştır. Birinci bölümde eser imla, ses bilgisi ve şekil bilgisi açısından incelenmiştir. Örneklerin geçtiği yerler gösterilmiş, ancak örneklerin sayısı çalışmanın hacmini arttırmamak için sınırlı tutulmuştur. İkinci bölümde transkripsiyonlu metin verilmiştir. Metnin yazımında Reşit Rahmeti Arat neşirleri örnek alınmış, herhangi bir noktalama işareti kullanılmamıştır. Üçüncü bölüm dizin ve özel adlar dizini olmak üzere iki bölümden oluşur. Dizinde özel adların dışındaki sözcükler madde başı olarak alınıp anlamları verilmiştir. Türkçe olmayan sözcüklerin hangi dile ait olduğu yazılmıştır. Özel adlar dizininde ise, anlamlar verilmeyip sadece özel adların geçtikleri yerler gösterilmiştir. Notlar başlığı altında metinde geçen Arapça ve Farsça ifadeler varak ve satır numarasına göre dizilmiş ve Türkiye Türkçesine çevrilmiştir.