Bölgesel Kalkınma Politikalarındaki Dönüşüm: Yerel Ekonomik Kalkınma
ISBN: 9786258494235 2021 Economy Emine Demet Ekinci Hamamcı Gazi Kitabevi

Günümüzde bölgesel kalkınma politikalarını yönlendiren yerel ekonomik kalkınma yaklaşımı, yerel kaynakları daha etkin ve verimli kullanarak yerel ekonominin büyüme, rekabet edebilme ve istihdam yaratma gücünü teşvik etmeyi amaçlayan; bu amaç için yerel paydaşlar arasında ortaklık ve işbirliği faaliyetlerini destekleyen, ortak bir kalkınma stratejisi tasarlayan ve uygulayan katılımcı bir süreç olarak tanımlanmaktadır. Yerel ekonomik kalkınmanın başlıca hedefleri; toplumun geçim kaynaklarının iyileştirilmesi, yoksulluğun ve sosyal kırılganlığın azaltılması; üretimde uzmanlaşmanın sağlanması ve bu uzmanlaşmanın önündeki engellerin kaldırılması; uluslararası alanda bölgenin rekabet edebilirliğinin artırılması; yörenin fiziksel gelişiminin ve toplumsal huzurunun temin edilmesi vb. şeklinde sıralanabilir. Kısaca yerel ekonomik kalkınma, insan odaklı ekonomik, siyasi, sosyal, kültürel ve çevresel boyutlarda bölgesel sürdürülebilir kalkınmayı amaçlamaktadır. Bu kitapta yerel ekonomik kalkınmanın bölgesel kalkınma politikalarındaki yerini teorik olarak ele almak ve bölgesel sürdürülebilir kalkınma hedeflerini dikkate alarak Türkiye özelinde alt bölgelerin yerel ekonomik kalkınmadaki başarılarını tespit etmek amaçlanmıştır. Bu doğrultuda Türkiye’de İBBS Düzey-2’ye göre 26 alt bölgenin gelir eşitliği, sağlık ve sıfır açlık, kaliteli eğitim, cinsiyet eşitliği, temiz su ve çevre, iyi istihdam ve ekonomik büyüme, endüstri, inovasyon ve altyapı ile yaşanabilir kent başlıkları altında sürdürülebilir kalkınma endeksleri oluşturulmuştur. - Önsözden