Bağımsız Denetimde Beş Boyutlu Kalite Algısı Ölçeği
ISBN: 9786257530033 2021 İşletme Dr. Nurettin Koca Gazi Kitabevi

Günümüzde ticari faaliyetlerin sınırları aĢması ve teknolojik geliĢmelerin hızla yaĢanması, iĢletmelerin yapısını ve dıĢ çevresini değiĢtirmiĢtir. Bu değiĢim, alınacak isabetli kararlar ile iĢletmenin sağlıklı bir Ģekilde yönetilmesinde önemli bir yeri olan, muhasebe bilgi kalitesini de etkilemiĢtir._x000D_ Muhasebe bilgi kalitesi, iĢletme faaliyet ve sonuçlarını tarafların çıkarları doğrultusunda değil, muhasebenin temel kavramlarına (ilkelerine) göre kayıt altına alınması ve iĢletmenin temel ekonomik durumunu olduğu gibi, standartlara uygun olarak finansal tablolara yansıtılması olarak ifade edilebilir. Muhasebe bilgi sisteminde üretilen bilgiler; yönetimin kullanması nedeniyle iĢletmelerin performansında ve diğer bilgi kullanıcıların yararlanması nedeniyle de ülke ekonomisinin sağlıklı bir Ģekilde iĢlemesinde önemli bir yere sahiptir. Bu nedenle muhasebe bilgi kalitesinin yüksek olması isabetli kararların alınmasını sağlayarak iĢletmelerin performansını arttıracak, iĢletmenin dıĢında alınan diğer isabetli kararlar nedeniyle de ülke ekonomisi olumlu yönde etkilenecektir._x000D_ Muhasebe bilgi kalitesini etkileyen birçok faktör bulunmaktadır. Bu faktörlerden biri de bağımsız denetimdir. Bağımsız denetim, bilgi kullanıcılarına makul bir güvence sağlayan ve muhasebe hatalarını tespit eden, muhasebe bilgi sisteminin eksikliklerini ortaya çıkaran ve bu eksikleri ilgililere ileten bir süreci ifade etmektedir. Muhasebe bilgi kalitesini etkileyen bağımsız denetim sürecinde - Önsözden