Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi İle  Türk Yargı Kararları Işığında Terör Örgütünün Propagandası Suçu Ve  İfade Hürriyetine Etkileri
ISBN: 9789750275944 2022 1. Baskı Criminal Law Z. Özen İnci Seçkin Yayıncılık

Türkiye'nin karşı karşıya olduğu terör sorunuyla daha etkin biçimde mücadele edebilmek ve bu sorunu çözebilmek amacıyla kabul edilen 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu, yürürlüğe girdiği 1991 yılından günümüze kadar çok sayıda değişikliğe uğramış; zaman zaman Kanun'da yer alan bazı maddeler yürürlükten kaldırılmış veyahut Kanun'a yeni bazı düzenlemeler eklenmiştir. Kanun'un 7'nci maddesinin ikinci fıkrasında düzenlenen terör örgütünün propagandası suçu da yürürlüğe girdiği 1991 yılından bu yana geçen yaklaşık otuz yıllık süreçte çok sayıda ve zaman zaman da oldukça kapsamlı değişikliklere uğramıştır. Propagandaya suçun unsuru veya nitelikli hali olarak yer verilen suç tipleri öteden beri ceza hukukçularının üzerinde en çok tartıştığı alanlardan birini teşkil etmektedir. Terör örgütünün propagandası suçu da bu suçlar arasında sayılabilir. Öte yandan, suça ve bu suçun ifade hürriyeti ile olan ilişkisine dair gerek Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin gerek Türk Anayasa Mahkemesinin gerekse Yargıtayın pek çok içtihadı bulunmaktadır. Kitabın birinci bölümünde öncelikle terör, terörizm ve propaganda kavramları açıklanarak terörizmin propagandası hakkında genel bilgilere yer verilmektedir. İkinci bölümde 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu'nda yer alan terör örgütünün propagandası suçunun unsurları özellikle Yargıtay kararları çerçevesinde ele alınmaktadır. Üçüncü bölümde ise terör örgütünün propagandası suçunun ifade hürriyeti ile olan ilişkisine Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ve Türk Anayasa Mahkemesi içtihatları ışığında değinilmektedir.