Yönetme Sanatı: Lider Yöneticinin El Kitabı
ISBN: 9786051703497 2020 Eğitim Yönetimi Hilal Büyükgöze, Nedim Özdemir, Duran Mavi, Hakan Topaloğlu, Cansu Karaca Akarsu, Seval Koçak, Mehmet Tufan Yalçın, Şule Polat, Könül Abaslı, Mehmet Durnalı, Yener Akman, Pınar Ayyıldız, Ömer Çalışkan, Ebru Gülcemal, Gönül Şahin, Bahar Yakut Özek, Behiye Dağdeviren Ertaş, Berna Yüner, Mehmet Küçükçene, Safiye Çiğdem Gören, Ahmet Can Abbak Editör : Murat Özdemir
Anı Yayıncılık

Yönetim, insanlık tarihi kadar geçmişe sahip kadim bir etkinliktir. İnsana özgü her eylem, yönetsel bir biliş ve kavrayış gerektirir. Yönetsel etkililiğin kilit unsuru ise yönetsel etkinliğin mimarı olan yöneticidir. Amaç ve hedeflerin başarılmasında belirleyici unsur, yöneticinin niteliği ve yönetsel tercihleridir. Daha uç bir görüşe göre örgütsel başarı ya da başarısızlığın ana nedeni, yönetici ve yönetsel uygulamalardır. İnsanlığın, eğer öyle kabul edersek, ilerlemesi de yine yönetsel eylemin sonucudur. Yönetici, ortak amacın başarılmasında beşerî ve maddî kaynakları planlayan, örgütleyen, yöneten ve nihayet tüm süreci denetleyen bir aktördür. Günümüzde sayısı artan ve sunmuş olduğu hizmet alanı çeşitlenen işletmelerin, kamu örgütlerinin ve sivil toplum kuruluşlarının verimi, üretkenliği ve etkililiği, profesyonelleşmiş bir yönetici profili gerektirmektedir. Yöneticilik tüm dünyada giderek özerkleşmekte ve bir meslek olarak kabul görmektedir. Yönetsel davranış tüm sanat dallarında olduğu gibi incelik ve zarafet gerektirir. Bu kapsamda, bu kitabın amacı yönetici adaylarının yetiştirilmesine ve hâlihazırda yönetici olanların geli-şimine katkı sunmaktır. Kitap üç kısım ve yirmi bölümden oluşmaktadır. Birinci kısımda yöneticilik, ikinci kısımda yönetsel liderlik ve üçüncü kısımda ise çeşitli yönetsel biliş ve davranış konularına yer verilmektedir. Her bir bölüm, incelenen konuya odaklı örnek bir olay ile başlamakta, ardından incelenen konunun temel özellikleri betimlen-mektedir. Nihayet her bir bölümün sonunda yine incelenen konu odaklı olmak üzere okura, yönetsel uygulamaların etkililiğine katkı sunması dileğiyle kimi pratik tavsiyeler verilmektedir. Kitabın hedef kitlesi lisans ve lisansüstü düzeyde öğrenim gören öğrenciler, yönetim odaklı ders veren öğretim elemanları, gele-cek vizyonunda yönetici olanlar, halen sahada çeşitli kademelerde yöneticilik görevinde bulunanlar ve yöneticiliğe ilgi duyanlardır.