Psiko-Sosyal Yönleriyle Yönetim
ISBN: 9786258044188 2021 1. Baskı Eğitim Bilimleri Ali Rıza Erdem, Ebru Oğuz, Tuncer Bülbül, Kamile Demir, Hasan Basri Memduhoğlu, Kürşad Yılmaz, Türkan Argon, Murat Taşdan, Abdurrahman İlğan, Yılmaz İlker Yorulmaz, İbrahim Çolak, Yahya Altınkurt, Şenay Sezgin Nartgün, Serkan Ekinci, Asiye Toker Gökçe, Rasim Tösten, M. Akif Helvacı, Ahmet Şahin, C. Ergi̇n Eki̇nci̇, Mustafa Çeli̇k, Ahmet Göçen, Habib Özkan, Ramazan Gök, Gül Kurum, Veysel Şenyiğit, Taner Atmaca, Selçuk Demir, Abdurrahman Ekinci, Ayşegül Atalay, İnci Öztürk Erkoçak, Ahmet Saylık, Hazal Takmak, Nazlı Ö. Yüzer, Numan Saylık, İnan Ay, Ali Gölmez, Elif Ilıman Püsküllüoğlu, Nazım Çoğaltay, Didem Çiftcier, Elif Ergün, Muhammed Mehmet Mazlum Editör : Hasan Basri Memduhoğlu - Kürşad Yılmaz
Pegem Akademi Yayıncılık

En eski sanat, en yeni bilim olarak nitelendirilen yönetim ile ilgili ilk bilimsel çalışmalarda, yönetimin psikolojik ve sosyal yönleri üzerinde pek durulmamıştır. Yönetim alanyazınında bu konularla ilgili çalışmalara insan ilişkileri akımı ile başlanmıştır. Böylece yönetim teknik, mekanik ve rasyonel bir süreç olmanın yanı sıra psikolojik ve sosyal yönleri de olan bir süreç olarak görülmeye başlanmıştır. Bu kuramsal evrilme sürecinde çalışanları makinenin değiştirilebilir bir parçası ve rasyonel-ekonomik varlık olarak gören anlayış yerine onları kültürü, değerleri, psikolojik özellikleri, bireysel farklılıkları, ilişkileri, beklentileri olan birer psiko-sosyal varlık olarak gören yaklaşım ve vurgulamalar güçlenmiştir. Bu vurgu zamanla yönetim alanında psiko-sosyal temelli çalışmaların da giderek çeşitlenmesini sağlamıştır. Örneğin insan ilişkileri kuramının ilk dönemlerinde çalışanların iş doyumu, bağlılığı, tükenmişliği gibi konular daha çok çalışılırken, görece yeni çalışmalarda örgütsel sessizlik, direniş, muhalefet, psikolojik ve sosyal iyi olma, entelektüel-sosyal sermaye gibi konulara yönelim olmuştur. Kavramların ya da konuların çeşitlenmesinde iş hayatının gittikçe karmaşıklaşan yapısı, çalışılan konuların daha spesifik alanlara yönelmesi ve çalışmalarda kültürün daha fazla dikkate alınmaya başlaması gibi pek çok faktörün etkisi vardır. Bu bağlamda bu kitapta da yönetimin psiko-sosyal yönleriyle ilgili kavramsal çözümlemeler yapılması amaçlanmıştır.