Öğretim İlke Ve Yöntemleri
ISBN: 9786053189886 2020 12. Baskı Eğitim Programları ve Öğretim Soner Mehmet Özdemir, Gürbüz Ocak, Bilal Duman, Ahmet Çoban, Ramazan Özbek, Abdurrahman Şahin, H. Ömer Beydoğan Editör : Gürbüz Ocak
Pegem Akademi Yayıncılık

Öğretmenin en önemli görevi mesleki profesyonelliktir. Öğretmenin mesleki profesyonelliği, öğretme gücüyle ölçülür. Öğretmenin öğretme gücünün sıradan insanların öğretme gücünden farklı olması gerekir. Bütün bireyler bildiklerini karşısındakine aktarabilir; ancak profesyonel bir öğretmen, ihtiyacı olan bilgiyi bireye en kısa sürede ve en kalıcı yoldan aktarır. Öğretmenin bunu yapabilmesi karşısındakinin (öğrencinin) iletişim kanallarının açıklığına ve öğretmenin bu iletişim kanallarını kullanma yeterliliğine bağlıdır. Bir öğretmenin öğretim faaliyetlerini yerine getirebilmesi sadece alan bilgisine bağlı değildir. Bu bilgileri en verimli şekilde öğrencilere aktarabilmesi için profesyonel bir öğretmenin öğretebilmeyi öğrenmesi gerekir. Alanında uzman olan çeşitli yazarlarca hazırlanan Öğretim İlke ve Yöntemleri kitabı gerek öğretmen adaylarının, gerekse öğretmenlerin öğretebilmeyi öğrenmesine katkı sağlamak amacıyla hazırlanmıştır. Temel Kavramlar adlı birinci bölümde eğitim ile ilgili kavramlar açıklanmış, ikinci bölümde genel olarak eğitimde program geliştirme sürecinde hedef ve içerik seçimi ve düzenlenmesinden bahsedilmiştir. Üçüncü bölümde öğretim etkinliklerinin planlamasının nasıl yapılması gerektiği üzerinde durulurken dördüncü bölümde öğrenme-öğretme süreci açıklanmıştır. Öğretim modelleri, stratejileri, kuram ve yaklaşımları isimli beşinci bölümde, eğitimciler tarafından en çok kullanılan stratejilere ve modellere yer verilirken altıncı bölümde, öğretim yöntem ve teknikleri ve uygulama örnekleri açıklanmıştır. Kitabın yedinci bölümünde eğitimde çağdaş yaklaşımlardan yapılandırmacı eğitim anlayışı,- beyin temelli öğrenme, yaratıcılık, düşünme becerileri, problem çözme ve problem çözme terminolojisi konuları yer alırken son bölümde ise öğretim hizmetinin niteliğini arttırmaya yönelik olarak öğretmenin rolü açıklanmıştır.