Eğitim Yönetimi Kuram Ve Uygulama
ISBN: 9786257228602 2021 1. Baskı Eğitim Aytunga Oğuz, Tuncer Bülbül, Kamile Demir, Hasan Basri Memduhoğlu, Kürşad Yılmaz, Türkan Argon, Cevat Elma, Yahya Altınkurt, M. Akif Helvacı, Ahmet Şahin, Mehmet Özcan, Şenay S. Nartgün, Bertan Akyol, Zeynep Eren, Veysel Şenyiğit Editör : Kürşad Yılmaz - Kamile Demir
Pegem Akademi Yayıncılık

Yönetim genel olarak, performansın planlanması, örgütlenmesi, koordine edilmesi, denetlenmesi, değerlendirilmesi ve geliştirilmesi gibi bir dizi süreci kapsayan geniş bir kavramdır. Eğitim Yönetimi ise anılan süreçleri de içerecek şekilde bir eğitim örgütünün amaçlarına ulaşması için gerekli olan insan ve malzeme kaynaklarını bütünleştirme süreci olarak kabul edilebilir. Bu bağlamda eğitim yöneticisi, eğitim örgütünü amaç ve hedeflerine ulaştırmak için, anılan süreçleri eğitim örgütlerinde uygulamalı, bunun için çeşitli programları ve faaliyetleri dikkatle planlamalı ve bu programları ve etkinlikleri öğretmenlerin, velilerin ve öğrencilerin iş birliği ile düzenlemelidir. Yönetici, insan kaynaklarını motive etmekte ve öğretmenlerin çabalarını koordine etmekte, aynı zamanda onları kontrol ederek örgütün amaçlarına ulaşmadaki performanslarını ve ilerlemelerini değerlendirmektedir. Bu süreçlerin gerçekleştirilmesi yöneticinin anlayışına, bilgisine ve becerisine dayalıdır. Söz konusu anlayış, bilgi ve becerilerin gelişmesinin temelini, eğitim yönetimi kuram ve uygulamalarının bilgisini oluşturmaktadır. Türkiye’de henüz eğitim yönetimi kuram ve uygulamalarının bilgisini bütüncül bir anlayışla kapsayan, lisansüstü öğrencilerine ve eğitim yöneticilerine rehber olabilecek yeterli sayıda eğitim yönetimi kitabı bulunmamaktadır. Bu kitapta böyle bütüncül bir bakış açısıyla “yönetim kuramlarının gelişimi ve eğitim yönetimi; yönetim biçimleri ve yönetsel güç; yönetim süreçleri; örgütsel iletişim; eğitimde liderlik; denetim, değerlendirme ve geliştirme; örgütsel değişim ve örgüt geliştirme; örgütlerde çatışma ve yönetimi; örgütlerde motivasyon; örgüt kültürü ve iklimi; eğitimde hesap verebilirlik; eğitim yönetiminde etik ve eğitim programlarının yönetimi” gibi konular ele alınmıştır. Kitapta yer alan bölümler, bir eğitim ve okul yöneticisinin yönetim faaliyeti sırasında en sık karşılaşacağı temel alanlara göre oluşturulmuştur.