Çeviribilimde Edinç Araştırmaları
ISBN: 9786051700397 2015 Dil Bilimi Oktay Eser Anı Yayıncılık

Çeviri yaşamın en eski gerçekliklerinden biri olmakla birlikte çeviribilim alanı akademide görece genç bir disiplindir. Bu nedenle, alanın düşünsel temelleri uygulamalardan süzülerek ancak 1970'lerden başlayarak günümüzdeki bakış açısını yansıtan kuramlara dönüşmüştür. Çeviribilimde edinç araştırmalarını temel alan bu kitapta çeviri eğitiminin en temel konularından biri olan edinç üstüne üretilmiş düşünceler ustaca derlenerek, bu konuda yapılmış araştırmalar gözden geçirilmiş ve alana inerek ülkemizde çeviri eğitiminde çeviri edinci incelenmiştir. Çeviri edinci modelleri, bu kitabın ağırlık noktası olarak ele alınmıştır. Kitapta karşılaştırmalı değerlendirmeler yapılmış, geleceğe yönelik önerilerde bulunulmuştur. Önerilerden birinde, çeviri edincinin ötesinde bir kavram olarak, çevirmen edincine yönelme gerekliliği vurgulanmış ve bir çevirmen edinci modeli sunulmuştur. Ayrıca, kitap sonunda bir terimceye yer verilmiştir. Gerek kitapta ele alınan konuların alan için yaşamsallığı, gerek çalışmada gösterilen titizlik vurgulanmaya değer. Kitap alandaki bu güncel konunun meraklısı okurların yanı sıra araştırmacıların da yararlanacağı bir kaynak olacak, daha ileri aşamada yeni araştırmaların başlangıç noktası görevini görecektir. İçindekiler Giriş (Prof. Dr. Ayşe Nihal AKBULUT) Edinç Kavramına Genel Bakış Dilbilimde Edinç Kavramı Çeviribilimde Edinç Kavramı Çeviri Paradigmalarında Çeviri ve Çevirmen Kavramları Çerçevesinde Çeviri Edinci Thomas S. Kuhn'un Paradigma Değişimi Yaklaşımı Çeviribilimde Paradigma Değişimleri ve Çeviri Edinci Çeviri Eğitimine Yönelik Çeviri Edinci Modelleri Bireysel Çeviri Edinci Modelleri Albrecht Neubert'in Çeviri Edinci Modeli Christina Schäffner'ın Çeviri Edinci Modeli Mine Yazıcı'nın Çeviri Edinci Modeli Bireysel Çeviri Edinci Modellerine Yönelik Değerlendirme Araştırma Projeleri Çeviri Edinci Modelleri PACTE Araştırma Projesi PACTE Hakkında Genel Bilgi PACTE Çeviri Edinci Modeli PACTE Çeviri Edinci Araştırma Tasarımı PACTE Çeviri Edinci Edinimi Modeli TransComp Araştırma Projesi TransComp Hakkında Genel Bilgi TransComp Çeviri Edinci Modeli TransComp Çeviri Edinci Araştırma Tasarımı Araştırma Projeleri Çeviri Edinci Modellerine Yönelik Değerlendirme Çeviri Sektörüne Yönelik Çeviri Edinci Modelleri Avrupa Komisyonu EMT (European Master's in Translation) Projesi ve Çeviri Edinci Modeli Avrupa Komisyonu ve EMT Hakkında Genel Bilgi EMT Çeviri Edinci Modeli Çeviri Hizmetleri Kalite Standardı ve Çeviri Edinci Modeli Avrupa Standartlar Komitesi'nin Yapısı Avrupa Çeviri Hizmetleri Kalite Standardı: EN-15038 Avrupa Çeviri Hizmetleri Kalite Standardı: EN15038'in Kapsamı EN-15038 Avrupa Çeviri Hizmetleri Kalite Standardında Çevirmen Edinci Modeli Çeviri Sektörüne Yönelik Çeviri Edinci Modelleri Değerlendirmesi Çeviri Edinci Modellerine Yönelik Genel Değerlendirme Çeviri Edinci Araştırmalarında Eğitim ve Sektör Odaklılık Çeviri Edinci Modellerine Dayalı Alt-edinçler Matrisi Çeviri Edinci Modellerine Yönelik Gözlemler ve Çıkarımlar Çeviribilimde Edinç Araştırmaları: Türkiye Örneği Araştırmanın Tasarımı Araştırma Konusunun Amacı, İçeriği ve Kısıtları Araştırmanın Amacı Araştırmanın İçeriği ve Kısıtları Araştırmanın Metodolojisi Araştırmanın Değişkenleri Araştırmanın Modeli Örnekleme Araştırmada Kullanılan Veri ve Bilgi Toplama Yöntem ve Aracı Araştırmada Kullanılan Veri ve Bilgilerin Analizi Araştırma Sonuçlarının Değerlendirilmesi Çeviri Eğitimine Yönelik Sonuçların Değerlendirilmesi Frekans Dağılımları Çeviri Sektörüne Yönelik Sonuçların Değerlendirilmesi Frekans Dağılımları Sonuç ve Öneriler Sonuçlar Öneriler Çeviri Edincinden Çevirmen Edincine: Öneri Çevirmen Edinci Modeli Çeviri bölümü programları tasarımları, çeviri sektörü içinde olası kariyer planlarını içerecek biçimde tasarlanabilir. Çeviri bölümü program tasarımları, çeviri edinci yerine çevirmen edincine yönelik düzenlenebilir. Çeviri eğitim politikaları, dil edinci odaklı algılanmaktan çeviri edinci odaklı bir algılamaya yönlendirilebilir. Kaynakça Terimler Türkçe - İngilizce İngilizce - Türkçe