Aval Kurumu
ISBN: 9789750252778 2019 2. Baskı Ticaret Hukuku Raziye Aksu Özkan Seçkin Yayıncılık

Aval kurumu hakkındaki bu çalışma, ticaret hukuku hükümlerinin yanı sıra medeni hukuk, borçlar hukuku ve usul hukuku alanlarında geniş bir incelemeyi içermektedir. Eserde; Aval tek taraflı bir hukuki işlem midir? Sınırlı ehliyetsiz aval verebilir mi? Tüzel kişilerin aval verme ehliyetinde "ultra vires ilkesi" geçerli midir? Avale ilişkin kanuni karineler nelerdir? Kambiyo senedinin arka yüzüne tek başına atılan imzanın hukuki niteliği garanti cirosu mudur? Evli bir kişinin aval vermesi durumunda eşinin izni gerekli midir? Kambiyo senetleri hukukunda "müteselsil borçluluk" var mıdır? Aval veren bir başvuru borçlusu mudur? Aval veren, lehine aval verilen kişinin kişisel def'ilerinden yararlanabilir mi? Takas bir kişisel defi midir? Sorularının cevapları detaylı olarak incelenmektedir. Bu bağlamda, çalışmanın teoriye sağlayacağı katkı yanında uygulayıcılara da yararlı olması amaçlanmıştır.