Anayasanın Çalışma Hak Ve Özgürlüğüne İlişkin Düzenlemelerinin İş Hukukuna Etkileri
ISBN: 9789750234958 2015 1. Baskı Anayasa Hukuku Seçkin Nazlı Seçkin Yayıncılık

Sosyal haklar kategorisine dahil olduğu kabul edilen çalışma hakkı, diğer sosyal haklar gibi tarihi süreçte yaşanan bir dizi gelişmenin sonucu olarak yakın tarihte tanınmış ve düzenleme konusu yapılmıştır. Çalışma hakkının tanınarak uluslararası hukuk metinlerinde yer almaya başlaması ve çalışma özgürlüğü ile birlikte ekonomik ve sosyal hak olarak kabulüne bağlı olarak düzenlenmesine yönelik uluslararası hukukta yaşanan gelişmeler, ulusal hukuk düzenlemelerine de kaynaklık etmiştir. Kitap içeriği itibarı ile iş hukukuna hakim anlayışı; iş hukuku düzenlemelerine temel teşkil eden çalışma hak ve özgürlüğüne ilişkin evrensel hukuk normlarının özelliklerinden hareketle, belirtilen normların ulusal hukuka aktarılan yönlerinin özellikleri ve uygulamaya etkisini de dikkate alarak izaha çalışmaktadır. Bu kapsamda ulusal hukuka ilişkin düzenlemeler; başta Anayasal düzenlemeler ve diğer alt hukuk mevzuatlarının içerikleri, bu düzenlemelerin evrensel hukuk normları ile uyumuna vurgu yapılarak inceleme konusu yapılmıştır. Kitap iş hukukunun neden özel olarak koruyucu bir fonksiyona sahip kılınarak bağımlı bir şekilde çalışanların özel hukuku olarak ayrı bir hukuk dalı olarak şekillendirildiği konusunu anlamaya yardımcı bir anlam ve içeriğe sahiptir.