Yükseköğretimde Uluslararasılaşma
ISBN: 9786258325119 2022 1. Baskı Eğitim Bilimleri Furkan Metin Pegem Akademi Yayıncılık

Stratejik yönetimde temel araştırma unsurlarından belki de en mühimi “uzun vadede başarının kaynağı nedir?” sorusunun araştırılmasıdır. Belirli alanlarda neden bazı uluslar veya örgütler üstün performans sergiler? Türkiye üniversitelerindeki uluslararası öğrenci sayısının 2011-2021 yılları arasında yaklaşık on kat artarak 220 bine ulaşması ve bu sayede Türkiye’nin dünyada en fazla uluslararası öğrenciye sahip ilk on ülke arasına girmesi, sürdürülebilir rekabet üstünlüğü açısından incelenmesi gereken bir başarıdır. Ülke ve il düzeyinde yapılan kümeleme analizi sonuçlarına göre Türkiye’nin uluslararası eğitim sektöründeki pazar payını artırma potansiyelinin çok yüksek olduğu on hedef ülke ve on iki ilimiz belirlenmiştir. Bu çalışma ile ilk kez tespit edilen bir diğer bulgu da Türkiye’nin tahmini eğitim hizmeti ihracat rakamıdır. Son olarak, Türkiye’deki üniversitelerin eğitim-öğretim haricinde kalan diğer iki fonksiyonu olan araştırma-geliştirme ve toplumsal katkı fonksiyonları maalesef yeterince olgunlaşamamıştır. Bu nedenle Türkiye’de, birçok OECD ülkesinin aksine yoğun bir “Üret(e)meyen Üniversite Ekosistemi” bulunduğu müşahede edilmiştir. Üret(e)meyen üniversite ekosisteminden, bölgesel kalkınmada üniversite merkezli “üreten üniversiteler ekosistemine” geçişin tesis edilebilmesi için atılması gereken adımlar çalışma içerisinde detaylı biçimde paylaşılmıştır.