Yabancılar Hukuku
ISBN: 9789750270888 2021 7. Baskı Uluslararası Hukuk Aydoğan Asar Seçkin Yayıncılık

Göç, en yalın ifadeyle "yer değiştirmek" tir. Göç etme nedeni ne olursa olsun, yer değiştiren herkes göç ettiği ülkede yabancılar hukukunun konusu olmaktadır. Başka bir deyişle, belirli bir alandaki nüfusun hukuki statüsünü tanımlayan vatandaşlık kavramı dışında kalanlar, yabancılar hukuku ilkeleri çerçevesinde işlem görmektedirler. Son yıllarda mekik göçünün dışında kimi zaman sığınma, kimi zaman daha iyi yaşam, kimi zaman zorla yerinden edilme gibi sebeplerle bireysel ya da kitlesel şekillerde gerçekleşen göçler; nedenleri, etkileri ve sonuçları bakımından uluslararası toplumda stratejik bir olgu haline gelmiştir. Göçlerin kök nedenleri, göçler karşısında devletlerin sorumluluk paylaşımı, göç politikaları gibi konular makro planda tartışıladursun, göçün öznesi olan yabancıların hukuki durumu ile temel hakları ve özgürlüklerden yararlanmaları yabancılar hukuku içinde çözüme kavuşmaktadır. Kitapta, yabancılar hukukunun temel konuları ayrıntılı şekilde ele alınmakla birlikte aynı zamanda yabancılar hukukuna ilişkin müktesebatın uygulamaya ne şekilde yansıdığı, uluslararası hukukun öngördüğü hak ve özgürlüklerden yabancıları etkin şekilde yararlandırmanın dinamiklerinin neler olabileceği hususları göç yönetimi perspektifinden incelenmiş, ufuk açıcı bir çaba ortaya konmuştur.