Verileri Hukuka Aykırı Olarak Verme Veya Ele Geçirme Suçu
ISBN: 9786258209884 2022 1. Baskı Ceza Hukuku Musa Bulu Adalet Yayınevi

Hukuk devleti, devletin yetkili organlarının toplum karşısında hukukun gereklerine riayet ettiği bilahare devletin yargı mekanizmasının etkin bir şekilde çalıştığı ve keyfiyete yer verilmeyen devleti ifade eder. Hukuk devleti, diğer birçok özelliğin yanında hukuk kurallarının belirli yani erişilebilir ve öngörülebilir olmasıyla mümkün hale gelecektir. Ceza hukuku kurallarının ise insan hürriyetine müdahalesi nedeniyle daha belirli olması gerekli ve zorunludur. Suç ve cezaların belirli olması zorunluluğu uluslararası ve ulusal hukukun benimsediği temel ilkelerden olan suç ve cezada kanunilik ilkesinin de bir sonucudur. Bu eserde suç politikası ve ceza hukuku ilkeleri incelenecek ve bu incelemeler neticesinde “verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme” suçunun değerlendirilmesi yapılacaktır. Her ne kadar değerlendirmeler bu suç özelinde yapılsa da özü itibariyle kişisel veriler ile ilgili diğer suçları da kapsayacak şekildedir. Suç politikası ve ceza hukuku ilkelerinin incelenmesi sadece eserin ana inceleme konusu olan “verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme” suçu bakımından değil, ihdas edilmiş olan ve olacak suç ve cezalar bakımından da yararlı olacaktır. Bilime ve uygulamaya faydalı olması dileğiyle…