Vergi Hukuku Örneğinde Hukuka Uygun Ve Etkin Kamu Denetimi Sempozyum Kitabı
ISBN: 9789750214066 2010 1. Baskı Vergi Hukuku Bahri Öztürk, Funda Başaran Yavaşlar Seçkin Yayıncılık

Bu kitapta, çok geniş bir kavram olan "kamu denetimi"nin bireylerle ilgili kısmı incelenmekte; bu bağlamda, kamu düzeninin korunması amacıyla, kamu kesimindeki dış denetim kuruluşlarının (özellikle bakanlıkların dış denetim organlarının), bireylerin yasal ödevlerini hukuka uygun şekilde yerine getirip getirmediklerine ilişkin denetimleri esas alınmaktadır. Örnek alan, vergi denetimidir. Kamu denetiminin devlet egemenliğinin kapsamına bağlı sınırları, AB Hukuku'nda rekabete ilişkin kamu denetiminin içeriği ve sınırları, kamu denetiminin temel hak ve özgürlüklerden kaynaklanan sınırları, hukuka uygun şekilde gerçekleştirilmeyen kamu denetiminin idare Hukuku ve Ceza Hukukundaki sonuçları, bireylerin bu durumda başvurabilecekleri hukuki yollar ve nihayet özel olarak vergi denetimi karşılaştırmalı bir bakış açısıyla ve tüm yönleriyle incelenmekte, "vergi denetiminde etkinlik sorunu ve bu sorunu aşma yollan" üzerinde durulmaktadır.