Ulusal, Uluslararası Ve Küresel Ölçekte İktisat Uygulamaları
ISBN: 9786257315852 2021 Ekonomi Editör : Dr. Şahin Karabulut
Gazi Kitabevi

Trade Structure and Trade Flows of Turkey: A Gravity Model Dynamics of Inclusive Economic Growth in the Central and Eastern Europe The Effect of Financial Development on Income Inequality for the Selected Country Group Financial Stability and Financial Regulation: An Analysis on Fragile Eight Countries Davranışsal İktisatta Gizli Tuzaklar Üzerine Görgül Bir Araştırma Ekonomik Büyüme ve İşsizliğin Cari Açık Üzerine Etkisi Euro Borç Krizi Sonrası Dönemde Avrupa Bölgesinde Kamu Harcamaları ve Gelirleri Arasındaki İlişkilerin Panel Nedensellik Yaklaşımları ile Analizi Doğrudan Yabancı Yatırımlar ve Ar-Ge Çalışmalarının Yüksek Teknolojili Ürün İhracatı Üzerindeki Etkileri: Yükselen Piyasa Ekonomileri İçin Panel Ardl Analizi Sağlık Hizmetleri Talebinin Araştırılması: Azerbaycan Üzerine Bir Uygulama Siyasi ve Politik İstikrarsızlıkların Dış Ticaret Üzerindeki Etkisi: 1984-2015 Dönemi Türkiye Uygulaması MENA Ülkeleri İçin Reel Gelir Analizi Uluslararası Rezerv Birikimi Türkiye’de Özel Sabit Yatırımları Dışlıyor mu ? Türkiye’ye Yapılan Doğrudan Yabancı Yatırımların Yerli Üretim İndeksi ve Krediler ile Net Dış Varlıklarla İlişkisi Türkiye’deki Karbondioksit (CO2) Emisyonunun ANFIS Yöntemi ile Tahmin Edilmesi Türkiye’deki Elektrik Enerjisi Kullanımı ile İktisadi Büyüme Arasındaki İlişki: Johansen Eş-Bütünleşme ve Granger Nedensellik Analizi Okun Yasasının Geçerliliğinin Sınanması: Türkiye Ekonomisi Üzerine Ekonometrik Bir Analiz Yükseköğrenim ve Ekonomik Büyüme: Türkiye Üzerine Bir Eşbütünleşme ve Granger Nedensellik Analizi Yükseköğretim Mezunu Kadınlarda İşsizlik Histerisinin Araştırılması: Türkiye Örneği Hukukun Üstünlüğü ve Ekonomik Büyüme İlişkisi: OECD Ülkeleri için Ampirik Bir İnceleme Üniversite Öğrencilerinin Tüketici Davranışlarını Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi: Iğdır Üniversitesi Öğrencileri Üzerine Değerlendirme