Türk Vergi Sisteminde Belge Düzeni Uygulama – Sorunlar – Yargı Kararları
ISBN: 9789750231070 2014 1. Baskı Vergi Hukuku Ahmet Somuncu Seçkin Yayıncılık

Eserde belge düzeni kapsamındaki belgeler hukuki mahiyetleri itibariyle tek tek ele alınmakta, uygulamada yaşanan sorunlar; genel tebliğler, özelgeler ve yargı kararları ışığında irdelenmektedir. Ayrıca belge düzenine uyulmaması halinde uygulanacak yaptırımlar ve yargı kararları ile vergi idaresinin uygulamalarında yaşanan sorunlar da ele alınmaktadır. Bunun yanında günümüzde büyük bir sorun haline gelen sahte belge, muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge, belgelerde tahrifat, belgeleri gizleme suçlarının maddi, manevi unsurları ve bu suçlara uygulanacak cezalar da hukuki mahiyetleri itibariyle ele alınmaktadır. Kitap, uzun yıllar üniversitelerin Maliye Bölümünde vergi hukuku derslerini yürüten, çeşitli illerde katıldığı “Defter, Belgeler” gibi konularda eğitim/seminer veren yazarın, YMM, SMMM eğitim notları, ders notları, eğitimler esnasında meslek mensuplarından, öğrencilerinden gelen sorular ve mesleki tecrübelerine dayanarak hazırlamış olduğu konuları da içermektedir. Kitapta, konular sadece teorik olarak ele alınmamış, karşılaşılan sorunlara nasıl çözüm bulunulacağı konusunda mevzuat yaklaşımı ile pratik bilgilere de yer vermiştir. Kitap, işletmelerde ve kamuda bu konuda görevli kişilere hitap ettiği gibi, konu hakkında bilimsel araştırma yapan kişilere de hitap etmektedir. Kitapta, aşağıda yer verilen sorulara benzer konuların cevaplarını bulabilirsiniz. - Belgelerin İspat ve Delil Hukuku Açısından Fonksiyonları Nedir? - Fatura ve Fatura Yerine Geçen Belgelerin Hukuki Mahiyetleri Nedir? - Fatura Kullanma Mecburiyeti Kimleri Kapsamaktadır? - Maliye Bakanlığı Hangi Belgelerin Kullanılması Zorunluluğunu Getirmiştir? - Belge Düzenine İlişkin Kurallara Uyulmaması Hangi Yaptırımlar Uygulanır? - Sahte Belge Düzenleyen veya Kullananlara Hangi Cezalar Verilmektedir? - Sahte Belge ile Muhteviyatı İtibariyle Yanıltıcı Belge Arasında Ne Gibi Farklar Vardır? - Belgelerde Tahrifat, Belgeleri Gizlemenin Yaptırımları Nedir? - Belgelerde Bulunması Zorunlu Bilgilerin Eksik Olmasının Sonuçları Nedir? - Sevk irsaliyesi Uygulamasında Hangi Sorunlarla Karşılaşılmaktadır? - İrsaliyeli Fatura Normal Faturadan Farklı Mıdır? - Belge Düzeni Konusunda Maliye Bakanlığı’na Verilen Yetkinin Niteliği Nedir? - Belgelerin Vergi Hukuku Bakımından Hukukî Nitelikleri Nedir? - Fatura Nizamı Ne Demektir? - Faturayla İlişkilendirilen ve Fatura Yerine Geçen Belgeler Hangileridir? - Hangi Durumlarda Gider Pusulası, Müstahsil Makbuzu Düzenlenmelidir? - Sevk İrsaliyesi Nasıl Bir Belgedir? Kanuni Bir Tanımı Var mıdır? - Belgelerin Düzenlenmesine İlişkin Süreler Nasıldır? - E-belge Uygulamasının Hukuki Temelleri Nedir? - Yazar Kasa Kullanmak Zorunda Olmayanalar Kimlerdir?