Türk Ticaret Kanunu'na GöreAnonim Şirketler
ISBN: 9789750274541 2022 11. Baskı Şirketler Hukuku Dr. Soner Altaş Seçkin Yayıncılık

Anonim şirketler, kuruluşlarından sona ermelerine kadar Türk Ticaret Kanunu hükümlerine tabidirler. Eserde, 6102 sayılı yeni Türk Ticaret Kanunu'nun anonim şirketlere ilişkin düzenlemeleri sistematik bir şekilde ele alınmış ve mukayese açısından yer yer eski Ticaret Kanununun düzenlemelerine de değinilmiştir. Anonim şirketin kuruluşu, genel kurulu ile yönetim kurulu, denetimi, payları ve pay senetleri, esas sözleşmesinin değiştirilmesi, sermayesinin artırılması ve azaltılması, kârının dağıtımı ve yedek akçelerinin ayrımı, finansal tabloları ile faaliyet raporları, ticarî defter ve belgeleri, sona ermesi ve tasfiyesi, birleşme, bölünme ve tür değiştirme, şirketler topluluğu, kurucu ve yöneticiler açısından hukukî ve cezaî sorumluluk halleri gibi konu başlıklarından oluşan eserde, uygulama örneklerine ve yargı kararlarına da yer verilmektedir.