Türk Ceza Hukuku'nda İftira Suçu
ISBN: 9786258153934 2022 1. Baskı Ceza Hukuku Mustafa İberya Arıkan Adalet Yayınevi

Dr. Mustafa İberya Arıkan tarafından seçilen ve doktora tez jürisi tarafından başarılı bulunan, “Türk Ceza Hukukunda İftira Suçu” başlıklı doktora tez çalışması, teori ve uygulamadaki pek çok noktaya temas etmektedir. Doktora tez jürisinin eleştiri ve önerileri doğrultusunda nihai şeklini alan bu çalışma, dört temel bölümden oluşmaktadır. İlk bölümde iftira suçuyla ilgili genel bilgi ve kavramlara yer verilmiştir. Çalışmanın ikinci bölümünde Türk Ceza Kanunu’ndaki düzenlenişi itibariyle iftira suçunun unsurları ile suçun özel görünüş biçimleri ele alınmıştır. Üçüncü bölümde iftira suçuna ilişkin suça etki eden nedenler ile etkin pişmanlık halleri incelenmiştir. Çalışmanın son bölümünde iftira suçunun benzer suçlarla farkı ortaya konmuş ve özellikle teori ile uygulamada karşılaşılan tereddütler giderilmeye çalışılmıştır. Anılan bölümlerde yer alan konular Dr. Mustafa İberya Arıkan tarafından başarılı şekilde irdelenmiş, yargı kararlarından imkanlar dahilinde yararlanılmıştır.