Temel Hukuk Bilgisi
ISBN: 9789750236488 2016 Hukuka Giriş Prof. Dr. Halil Kalabalık, Yrd. Doç. Dr. Murat Erdem Seçkin Yayıncılık

Üniversitelerin lisans bölümlerindeki hukuka giriş, hukuk başlangıcı ve hukukun temel kavramları derslerinde öğrencilerin yardımcı kaynak ihtiyacını karşılamak amacıyla hazırlanan bu kitap iki bölümden meydana gelmektedir. Birinci bölümde, hukuku giriş niteliğinde konu ve kurumlara yer verilmiştir. Hukukun amaçları, pozitif hukukun kaynakları, hukuk kurallarının yer, kişi ve zaman bakımından uygulanması, hukuk kurallarının yorumlanması, kanunlaştırma, hukuk kurallarının sınıflandırması ve belli başlı hukuk dalları birinci bölümde incelenen konular arasındadır. İkinci bölümde ise, herkesin bilmesi gereken hukukun belli başlı temel kavram ve kurumlarına değinilmiştir. Bunlar arasında; hak kavramı, hakların kazanılması ve kaybedilmesi, hukuki olay fiil ve işlemler, hakların korunması, hukukta kişi ve kişilik, kişilerin ehliyetleri, yerleşim yeri, adları ve kişiliğin korunması, hısımlık, hukukta aile (nişanlanma, evlenme, evliliğin genel hükümleri, boşanma ve nesep), miras ve eşya (zilyetlik, tapu sicili, mülkiyet ve sınırlı ayni haklar), hukukta sorumluluk (medeni, cezai idari ve siyasi sorumluluk türleri) ve yargı teşkilatı kavramları gibi temel hukuk bilgileri bulunmaktadır. İnsan hak ve yükümlülükleriyle insandır. Bu nedenle haklarını bilmeli, onları korumalı ve başkalarının haklarına da saygı göstermelidir. Kitap bu amaca hizmet etmektedir ve çalışmanın herkese faydalı olmasını dileriz.