Taşınır Davası
ISBN: 9786052640807 2022 1. Baskı Medeni Hukuk Reyhan Tuhan Boz Adalet Yayınevi

Hukuk sistemlerinde eşya üzerindeki zilyetliğini rızası dışında kaybetmiş önceki zilyede eşyanın iadesinin sağlanması hususunda farklı imkânlar tanınmıştır. Önceki zilyet, mülkiyet hakkına dayanarak istihkak davası açabileceği gibi zilyetliğinin korunması talebiyle Türk Medenî Kanunu’nun1 982. maddesinde düzenlenmiş zilyetliğin iadesi davasından da faydalanabilir. Ayrıca önceki zilyet, taşınır bir eşya üzerindeki önceki zilyetliğinin eşya üzerinde bir hakkı olduğuna karine olmasına dayanarak ve fakat hakkın varlığını ve niteliğini ispata ihtiyaç duymadan Türk Medenî Kanunu’nun 989. maddesinde hükme alınmış taşınır davasına da başvurabilir.