Taksitle Satış Sözleşmelerinde Tüketicinin Korunması – Borçlar Hukuku Monografileri –
ISBN: 9789750269295 2021 1. Baskı Borçlar Hukuku Burcu Kandemir Seçkin Yayıncılık

Taksitle satış sözleşmeleri, tüketicilere gelir düzeylerinin peşin olarak edinmeye el vermediği mal ve hizmetleri, taksitler halinde ödeme yapmak suretiyle satın alma imkânı sağlar. Bu sayede tüketim artar, mal ve hizmet piyasaları canlanır. Tüketiciler hem ekonomik nedenlerle hem de mal ve hizmet piyasalarındaki ürünler hakkında global firmalar haline gelmiş satıcılar kadar bilgi sahibi olamadıklarından, satıcılar karşısında zayıf konumdadırlar. Dolayısıyla tüketiciler, edinmek istedikleri ürünü taksitle satış sözleşmesi vasıtasıyla satın alırken, satış bedelini taksitler halinde ödeyecek olmanın etkisi altında kalarak, kendilerini ekonomik bakımdan ne kadar zorlayabileceğini fark edemeden parasal anlamda altından kalkamayacakları yüklerin altına girebilirler. Tüketim alışkanlıklarımızın her geçen gün değiştiği ve söz gelimi tüketmek için tükettiğimiz günümüz dünyasında taksitle satış sözleşmelerinde tüketicinin korunması meselesi hukuk dünyasında oldukça önemli bir yer iştigal eder. Hukukumuzda taksitle satış sözleşmeleri, hem 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'da hem de 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu'nda düzenlenmiştir. Eserin konusu gereği taksitle satış sözleşmeleri öncelikle ve geniş kapsamlı olarak TKHK bakımından incelenmiş, TKHK'nın uygulama alanına girmeyen hallerde TBK'nın taksitle satış sözleşmesine ilişkin alıcıyı koruyucu hükümlerinin uygulanması gerektiğinden çalışmanın ilgili yerlerinde TKHK ile karşılaştırmalı olarak TBK hükümlerine de yer verilmiştir. Taksitle satış sözleşmelerine ilişkin uyuşmazlıklarda hangi kanunun uygulanacağının tespiti önem arz ettiğinden kanunların uygulama alanı üzerinde durulmuştur. Taksitle satış sözleşmelerinin TKHK ve TBK açısından karşılaştırmalı ve kapsamlı olarak incelendiği eserde; tüketiciyi koruyucu hükümlerin ve yargı kararlarının güncel halinin tespiti ile uygulamadaki sorunlara çözüm önerileri getirilmiştir.