Sendika Yöneticileri Ve Güvenceleri
ISBN: 9789750234194 2015 1. Baskı İş Hukuku Ece Sıla Hafızoğlu Seçkin Yayıncılık

Konu olarak, “sendika yöneticileri ve güvenceleri”ni seçmemizin amacı; demokratik düzenin gereği olan, sendikaların sürekliliğini sağlayan, sendikaları temsil eden, önemli pozisyondaki sendika yöneticileriyle ilgili 6356 sayılı Kanunla getirilen yenilikleri ortaya koymaktır. Bunu yaparken yeni Kanun öncesi ve sonrası durum ele alınıp, yeniliklerin uygulamada ne gibi sonuçlar doğurabileceği irdelenmiştir. Çalışmanın ilk bölümünde, - sendikalaşma süreci, - sendika kavramı, - sendikanın unsurları, - sendikal ilkeler, - sendika türleri gibi sendikalara ilişkin temel hususlar incelenmiş; ardından sendika iç örgütlenmesine geçilerek “sendikaların organları” tek tek ele alınmıştır. İkinci bölümde ise, - sendika yöneticiliği kavramı, - sendika yöneticiliğinin şartları, - sendika yöneticilerinin görevleri ve yükümlülükleri, - sendika yöneticiliğinin sona ermesi konuları yer almıştır. Son olarak da üçüncü bölümde, - İşyerinde çalışmaya devam etmeyen sendika yöneticileri (Profesyonel Sendika Yöneticileri) - İşyerinde çalışmaya devam eden sendika yöneticileri (Amatör Sendika Yöneticileri) ve - Sendika özgürlüğü güvenceleri ele alınmak suretiyle tüm “sendikal güvenceler”e yer verilmiştir.