Polis Hukuku Ve Ceza Muhakemesi Hukukunda Temel Haklara Müdahaleler
ISBN: 9789750271038 2021 1. Baskı Ceza Muhakemesi Hukuku Veli Özer Özbek Seçkin Yayıncılık

Son 20 yılda ceza muhakemesinde yeni bir evrenin ortaya çıktığı söylenebilir. Ön alan olarak ifade edilen söz konusu evre henüz suç işlenmeden önceki bir dönem olarak anlam kazanmış olup ceza muhakemesi hukukunun giderek "idarileşmesi" ön alanı muhakeme hukukunun bir parçası haline dönüştürmüştür. Bu evre temel haklara müdahalenin en yoğun yaşandığı evrelerden olup özellikle son zamanlarda mevzuatımızda bu evrede temel haklara müdahaleye imkan veren tedbir sayısı giderek artmış, uygulama alanı da genişlemiştir. Önleyici tedbirler olarak da adlandırılan söz konusu tedbirler çalışmanın iki ana kısmından ilkini oluşturmaktadır. Ancak elbette bu kitabın temel hedefinin 5271 sayılı CMK'da yer alan ve koruma tedbirleri başlığı altında toplanan müdahale halleri yanında esasen bu başlık altına düzenlenmeyen karma bir nitelik taşımakla birlikte esas vasıflarının temel bir hakkı yargıdan önce sınırlamakla bir temel hakka müdahale şeklinde ortaya çıkan beden muayenesi gibi tedbirler olduğu ifade edilmelidir. Çalışmanın ikinci kısmını adı geçen tedbirler oluşturmaktadır. Kitapta söz konusu tedbirlerle ilgili iki önemli başlık daha yer almaktadır. Bunlardan ilki önleyici tedbirler ve koruma tedbirlerinde tazminat, diğeri ise hukuka aykırı delil/delil yasaklarıdır.