Önalım Hakkı
ISBN: 9789750236891 2016 Eşya Hukuku Erhan Günay Seçkin Yayıncılık

Tapulu taşınmaz mülkiyetine ilişkin devir hakkının kısıtlamalarından sayılan önalım hakkına ilişkin uyuşmazlıkların tüm yönleriyle ve Yargıtay Kararları eşliğinde incelendiği kitabın; Birinci bölümünde; önalım hakkının tanımı, hukuki niteliği, amaç ve kullanılmasındaki kurallar, İkinci bölümünde: önalım davalarının yargılama süreci ve usul hukukuna ilişkin kurallar, Üçüncü bölümünde; önalım davalarında muvazaa, özellikle satış işleminde ve satış bedelinde muvazaa, Dördüncü bölümünde; önalım hakkının kullanılmasındaki engeller, özellikle fiili paylaşım, feragat, kesin hüküm ve hakkın kötüye kullanılması yönü, Beşinci bölümünde; sözleşmeden doğan önalım hakkı, Altıncı bölümünde; soru ve yanıtlı önalım sorunları, Ek bölümünde ise; önalım hakkının kullanılması, feragat, muvazaa, fiili paylaşım, süre ve bedelin depo ettirilmesiyle ilgili tüm İBK, HGK, Özel Daire Kararlarına yer verilmiştir.