Öğreti Görüşü ve Yargıtay Kararları Eşliğinde Uygulamalı/ Örnekli: Tasarrufun İptali Davası: (Borçlu Muvazaası)
ISBN: 9789750236907 2016 Borçlar Hukuku Erhan Günay Seçkin Yayıncılık

Eserde; borçlu tasarrufunun iptali davasının amacı, davada taraflar, görev ve yetki, dava koşulları, iptale konu tasarruflar, iptal kararının niteliği, diğer davalarla benzerliği ve farklılığı, dava dilekçesi, uygulamalı olay/sorun/çözüm sistematiği altında incelenmiş ve genişletilmiştir. Özellikle konuya ilişkin Yargıtay'ın en yeni kararlarıyla uyum sağlayan bir anlatım yeğlenmistir.