Mülteci Hukukunda Çocukların Statüsü
ISBN: 9786053009696 2020 1. Baskı Milletlerarası Hukuk Nurçin Küçükyazıcı Adalet Yayınevi

Bu çalışma, Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Hukuku Anabilim Dalı İnsan Hakları Hukuku Tezli Yüksek Lisans Programı’ndaki öğrenimim sonunda hazırladığım ve oybirliği ile kabul edilen “Mülteci Çocukların Hukuki Statüsü” başlıklı yüksek lisans tezimin kitap haline getirilmesi fikrinden doğmuştur. Sığınma arayan çocuklar konusu, Uluslararası Hukuk literatüründe her daim güncelliğini muhafaza eden konulardan biridir. Dolayısıyla tez çalışmamın kitap olarak yayınlanması fikri de başlı başına bu konuyla ilgili hukuki sorunların ortaya konulmasına hizmet etmeyi amaçlamaktadır. Bununla birlikte tez konumla ilgili kaynak taraması yaptığım dönemde, ülkemizde mülteci ve sığınmacıları ilgilendiren konuların daha çok uluslararası ilişkiler, siyaset bilimi ve kamu yönetimi gibi disiplinlerce ele alındığı, maalesef ki hukuk alanında yapılan çalışmaların sayısının oldukça az olduğu görülmüştür. Kaldı ki bu süreçte, mülteci mevzuatı içerisinde sığınma arayan çocukların statülerini değerlendiren yalnızca birkaç çalışmaya rastlanıldığı söylenebilir. Halbuki çocuklar, sığınma arayışları s ırasında ve varış ülkelerinde azımsanmayacak sayıda hak ihlallerine maruz kalabilmektedirler. Bu yüzdendir ki tüm bu sorunlara hukukçuların daha fazla eğilmesi gerektiği kanaatine vardım. Söz konusu eksikliği bir nebze de olsa giderebilmek adına bir adım atma isteğim böyle bir çalışmanın ortaya çıkmasını sağlamıştır. Elbette ki bu fikrin bu kadar çabuk filizlenmesi, tezimin böyle bir amacı karşılayacağını söyleyerek beni onurlandıran çok kıymetli hocalarım sayesindedir.